Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър“ по образователна програма „Счетоводство и контрол“.

Цели на програмата:

Целта на обучението в образователна програма “Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” е да се допълни, с комплекс от тясно профилирани знания и умения, придобитата квалификация в бакалавърската степен в същото професионално направление. Учебният план на специалността предвижда осигуряване на професионална подготовка и задълбочаване на знанията в сферата на счетоводството и одита на предприятията от нефинансовата сфера. Акцент в обучението се поставя върху усвояване на комплекс от знания и умения за осъществяване на анализ и контрол /анализ на финансовите отчети, финансов контрол и одиторски стандарти/.

Професионална квалификация:

Икономист-счетоводител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Дипломираните студенти по „Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” развиват професионални компетенции за:
  • обобщаване, обработване и интерпретиране на специализирана счетоводна информация, необходима за решаването по проблеми, свързани с корпоративните финанси;
  • имплементиране на широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
  • изготвяне на обосновани преценки и намиране на решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
  • демонстриране на способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
  • разрешаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
  • иницииране на промени и управляване на процесите на развитие в сложни условия;
  • ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

Възможности за стажове и практики:

Професионалната пригодност на завършващите образователна програма „Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” с образователно-квалификационна степен “магистър” придобива своята завършеност чрез практика в различни структури на финансови институции и бюджетни организации, дружества със счетоводна и одиторска дейност,  финансово-контролни ведомства.
По този начин се постига равнопоставеност на теоретичната и практическа подготовка на студента.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Минималните стандартни изисквания за дипломиране в ОКС "магистър" по образователна програма „Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” са свързани с получаване на не по-малко от 60 кредита за магистри, които са бакалаври по специалност „Счетоводство и контрол“.
Обучението по специалността завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Професионална реализация:

Теоретичната и практическа подготовка на завършилите степен “магистър” по образователна програма “Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” им осигурява възможности за професионална реализация за ръководни и изпълнителски длъжности във всички сектори на националната икономика и държавното устройство като главен счетоводител, финансов експерт, експерт в данъчната администрация, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ и редица други специализирани финансово-икономически длъжности. При създадените възможности за висока професионална реализация те могат  да се квалифицират  като  дипломирани  експерт  счетоводители в областта на финансовия  контрол и одитинга в широкия диапазон от стопански предприятия и институции.