Финансово-счетоводен мениджмънт


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Задочна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Редовна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование, ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по професионално направление 3.8. Икономика или специалност „Стопанско управление”.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт” е чрез система от взаимосвързани специални учебни дисциплини студентите да придобият нови знания за аспектите на финансовата и счетоводната дейност в предприятия от различен мащаб. Целта на програмата е да изгради ръководни кадри на различни равнища от управленската йерархия, със задълбочени познания в сферата на финансите и счетоводството.

Професионална квалификация:

Икономист-финансист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
  • чрез система от взаимосвързани специални финансови и счетоводни учебни дисциплини студентите придобиват нови знания за отделни аспекти от финансово-счетоводната дейност в предприятия от различен мащаб;
  • множество икономически проблеми са обект на изучаване от позицията на ръководителя – координатор, а не на тесния специалист.
Умения:
  • магистрите по „Финансово-счетоводен мениджмънт” придобиват умения да набират, анализират и интерпретират задълбочено и многоаспектно финансово-счетоводната информация, създавана в икономическите структури;
  • едновременно със способността за улавяне и диагностика на сигналите за измененията в стопанската конюнктура, завършилите специалността придобиват умения за вземане на обосновани решения, свързани със сложните финансови проблеми в предприятията.
Компетенции:
Дипломираните магистри по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт“ придобиват и развиват лични и професионални компетенции, необходими за бъдещата им реализация, както следва:
  • комуникативни и социални компетенции;
  • предприемчивост, аналитично мислене, организираност, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална подготовка;
  • компетенции за изпълнение на професионални задачи в областта на финансите и счетоводството на експертно ниво.

 

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или дипломна работа, съгласно Правилника за дейността и управлението на Стопански факултет и Процедурата за защита на дипломни работи / Процедурата за провеждане на държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Финансово-счетоводен мениджмънт” придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” и професионална квалификация “икономист-финансист”.
Възможностите за професионална реализация на завършилите програмата се свързват предимно с различните структури на финансово-счетоводното и административно управление на производствени и търговски предприятия, с анализа на кредитоспособността на предприятията, извършван във финансовите институции, както и с органите на финансовата администрация и контрол.
Обучението се извършва въз основа на учебната документация (учебни планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, Правилници на ВТУ и др.).