Счетоводство и контрол


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 4 семестъра

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по други професионални направления.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Счетоводство и контрол“ в ОКС „магистър“ е получаването на задълбочена всестранна общоикономическа и специална подготовка в областта на счетоводството и контрола. Цялостното обучение е организирано така, че да се осигури бързо и лесно адаптиране към потребностите на практиката и придобиване на умения и компетенции за работа във финансово-счетоводните отдели на предприятията.

 

Професионална квалификация:

Икономист-счетоводител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Чрез система от взаимосвързани специални и интердисциплинарни учебни дисциплини студентите обогатяват и разширяват знанията си по счетоводство и контрол.
Магистрите по „Счетоводство и контрол” придобиват умения за събиране, обработване и интерпретиране на счетоводна информация, необходима за решаването на възникнали и потенциални проблеми в предприятията, така и за вземането на обосновани решения в областта на счетоводството.
Магистрите придобиват и развиват специфични компетенции, необходими за завършилия тази образователно-квалификационна степен: предприемчивост, аналитично мислене, организираност, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална подготовка.

 

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, дружества със счетоводна и одиторска дейност и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или дипломна работа, съгласно Правилника за дейността и управлението на Стопански факултет и Процедурата за защита на дипломни работи/ Процедурата за провеждане на държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Счетоводство и контрол” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация “икономист–счетоводител”.
Теоретичната и практическата подготовка на завършилите им осигурява възможности за професионална реализация като аналитични и водещи специалисти в областта на счетоводството в различните форми на икономическа организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на държавната администрация. Завършилите специалността могат да работят както в производствени предприятия, финансови институции и бюджетни организации, така и в специализирани счетоводни и одиторски предприятия.
Обучението се извършва въз основа на учебната документация (учебни планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, Правилници на ВТУ и др.).