Технологии за обучение по математика и информатика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

Кандидатите за обучение по тази програма трябва да притежават ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. Те трябва да притежават професионална квалификация „учител“ по математика и информатика/информационни технологии.
 

Цели на програмата:

Основните цели на магистърската програма „Технологии за обучение по математика и информатика“ са студентите да получат профилирана, задълбочена и актуална научно-теоретична и практическа подготовка по придобитата квалификация „учител по ... (математика, информатика и информационни технологии)“. Завършилите успешно тази специалност получават образователно-квалификационна степен „магистър“ и могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура и да получат образователна и научна степен „доктор“.

Професионална квалификация:

Учител по математика, информатика и информационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите магистърска програма по специалност „Технологии за обучение по математика и информатика“ придобиват следните:
Знания:
 • притежават широк спектър от теоретични и практико-приложни знания, които са специализирани в съответната област и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение;
 • познават, разбират и изразяват теории, концепции, принципи и закономерности в областта на образованието по математика и информатика;
 • владеят специализирани теоретични и практически знания, формиращи основата в разработването и прилагането на нови идеи и решения в областта на технологиите на образованието по математика и информатика;
 • придобиват актуални знания по отношение на бързо развиващите се информационни технологии и мястото им в образователния процес по математика;
 • познават подходи за осъвременяване на образованието чрез използване на съвременни мултимедийни технологии и ИКТ.
Умения:
 • прилагат съвременни педагогически стратегии и технологии за организиране на педагогическите взаимодействия;
 • адаптират фундаментални математически понятия от „висшата“ математика в училищния курс по математика;
 • притежават умения за работа с ученици с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии;
 • използват компютърни и информационни технологии в обучението по математика;
 • демонстрират задълбочени знания и умения за проектиране, провеждане и оценка на педагогически изследвания с цел развитие и усъвършенстване на научната област Методиката на обучението по математика и информатика;
 • прилагат съвременни подходи за стимулиране на творческо, действено и интердисциплинарно обучение чрез съвременни образователни технологии, вкл. мултимедийни технологии и ИКТ.
Компетентности:
(1) Специализирани професионални компетентности:
 • решаване на методически проблеми на обучението по математика, информатика и информационни технологии, свързани с усвояване на основни знания и понятия, както и технологии и възможности за тяхното използване;
 • развиване на възможности за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от съвременните научни постижения по частно-педагогически науки (Методика на обучението по математика, Методика на обучението по информатика и информационни технологии) и състоянието на реалната професионално-педагогическа практика по математика и информатика/информационни технологии;
 • задълбочено и критично овладяване на общите и частни проблеми на методиката на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
 • развиване на личностни качества и умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност и самостоятелна инициативност в професионална среда;
 • висока професионална квалификация и нагласа за качествена дейност в областта на образованието по математика, информатика и информационни технологии;
 • способност за ясно и ефективно представяне на идеи, обобщения и заключения пред специалисти и неспециалисти по дидактика на математиката, информатиката и информационните технологии;
 • подбиране, сравняване и адекватно прилагане на образователен софтуер в обучението по математика, информатика и информационни технологии.
(2) Педагогически компетентности, обединени в следните групи:
 • преподаване;
 • взаимоотношения с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти;
 • лидерство;
 • работа с родителите и семейната общност;
 • възпитателна работа;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда.

Възможности за стажове и практики:

В обучението не е предвидена учебна практика, тъй като обучаваните студенти в магистърската програма „Технологии за обучение по математика и информатика“ вече са придобили квалификацията „учител“. Практическата им компетентност се обогатява в предвидените дисциплини в блок „Задължителни дисциплини“, в блок „Избираеми дисциплини“ и в блок „Факултативни дисциплини“. Освен това, възможни са участия на студентите и в проекти за студентски практики в България, а също и в чужбина.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от Факултет „Математика и информатика“ и с Регламент за допускане, разработване и защита на дипломна работа. Оценката от защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора. До защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички задължения, предвидени в учебния план на специалността.

Професионална реализация:

Обучението в магистърската програма „Технологии за обучение по математика и информатика“ е насочено към подготовка на специалисти и експерти в различни направления и сфери, изискващи компетенции по спецификата на образованието по математика, информатика и информационни технологии. Завършилите могат да се реализират като:
 • учители по математика и по информатика (общообразователна подготовка в средното образование за преподаване в 5. – 12. клас);
 • учител/преподавател по информационни технологии в занимания по интереси;
 • експерт, обучение и квалификация по математика и информатика;
 • преподавател в областта на математиката и информатиката във ВУЗ;
 • преподавател в областта на математиката, информатиката и информационните технологии в корпоративни центрове за обучение и центрове за професионално обучение;
 • методик или експерт по математика и информатика или информационни технологии към РУО и МОН;
 • ръководител компютърни кабинети в училище;
 • системен администратор в образователна институция;
 • проектант на електронни учебни материали.
На завършилите магистърската програма се разкриват възможности за научноизследователска дейност и работа по проекти в областта на образованието по математика и информатика.
Резултати от съвременни статистически изследвания в областта на образованието показват сериозен недостиг на учители по математика и по информатика не само у нас, но и в световен мащаб. Това е основание за възможна отлична реализация на завършилите тази магистърска програма.