Математика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

За кандидати, завършили висше образование в друго професионално направление

 

Цели на програмата:

Да се подготвят специалисти с фундаментални знания и компетенции по математика, които познават психологическите и логическите основи и закономерности на учебния процес, както и учебното съдържание по математика в 5. – 12. клас. Завършилите успешно тази специалност получават образователно-квалификационна степен „магистър“ и могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура и да получат образователна и научна степен „доктор“.

Професионална квалификация:

Учител по математика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите магистърска програма по специалност „Математика“ студенти получават профилирана и задълбочена научна и специализирана подготовка по математика, педагогика и психология и придобиват следните:
Знания:
 • притежават широк спектър от теоретични и практико-приложни знания, които са специализирани в съответната област и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение;
 • познават същността и структурата на учебния процес по математика в училище;
 • познават, разбират и изразяват теории, концепции, принципи и закономерности в областта на образованието по математика;
 • владеят специализирани теоретични и практически знания, формиращи основата в разработването и прилагането на нови идеи и решения в областта на технологиите на образованието по математика;
 • придобиват актуални знания по отношение на бързо развиващите се информационни и комуникационни технологии и мястото им в образователния процес по математика;
 • познават подходи за осъвременяване на образованието чрез използване на съвременни мултимедийни технологии и ИКТ.
Умения:
 • прилагат дидактически технологии и специални методически подходи и средства на обучение;
 • използват съвременни интерактивни образователни технологии (включително информационни и комуникационни технологии, динамичен учебен софтуер и др.), стимулиращи интереса, мотивацията и постиженията на учениците;
 • прилагат съвременни педагогически стратегии и технологии за организиране на педагогическите взаимодействия;
 • адаптират фундаментални математически понятия от „висшата“ математика в училищния курс по математика;
 • притежават умения за работа с ученици с изявен интерес към математиката;
 • демонстрират задълбочени знания и умения за проектиране, провеждане и оценка на педагогически изследвания с цел развитие и усъвършенстване на научната област Методиката на обучението по математика;
 • прилагат съвременни подходи за стимулиране на творческо, действено и интердисциплинарно обучение чрез съвременни образователни технологии, вкл. мултимедийни технологии и ИКТ.
Компетентности:
(1) Специализирани професионални компетентности:
 • решаване на методически проблеми на обучението по математика, информатика и информационни технологии, свързани с усвояване на основни знания и понятия, както и технологии и възможности за тяхното използване;
 • развиване на възможности за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от съвременните научни постижения по частно-педагогически науки (Методика на обучението по математика, Методика на обучението по информатика и информационни технологии) и състоянието на реалната професионално-педагогическа практика по математика и информатика/информационни технологии;
 • задълбочено и критично овладяване на общите и частни проблеми на методиката на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
 • развиване на личностни качества и умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност и самостоятелна инициативност в професионална среда;
 • висока професионална квалификация и нагласа за качествена дейност в областта на образованието по математика, информатика и информационни технологии;
 • способност за ясно и ефективно представяне на идеи, обобщения и заключения пред специалисти и неспециалисти по дидактика на математиката, информатиката и информационните технологии;
 • подбиране, сравняване и адекватно прилагане на образователен софтуер в обучението по математика, информатика и информационни технологии.
(2) Педагогически компетентности, обединени в следните групи:
 • преподаване;
 • взаимоотношения с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти;
 • лидерство;
 • работа с родителите и семейната общност;
 • възпитателна работа;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда.

Възможности за стажове и практики:

Специализиращите педагогически практики се провеждат по учебен план в образователни институции. Факултет „Математика и информатика“ осигурява възможност на всички студенти за педагогическа практика.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е държавен изпит или защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от Факултет „Математика и информатика“ Регламент за провеждане държавен изпит и Регламент за допускане, разработване и защита на дипломна работа. Оценката от държавния изпит или защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора. До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички задължения, предвидени в учебния план на специалността. Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ приключва с държавен (практико-приложен) изпит, който се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок. Организацията и провеждането на държавен практико-приложен изпит се регламентират в Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика“ и в Регламент за провеждане на държавен практико-приложен изпит на студенти от специалностите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление 1.3 във Факултет „Математика и информатика“. Държавният практико-приложен изпит се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на Ректора и в който се включва учителят-наставник, под чието ръководство е провеждана стажантската практика.

Професионална реализация:

Обучението в магистърската програма „Математика“ е насочено към подготовка на специалисти и експерти в различни направления и сфери, изискващи компетенции по спецификата на образованието по математика. Завършилите тази специалност се реализират като:
 • учител по математика (общообразователна подготовка за преподаване в 5. – 12. клас);
 • учител/преподавател по информационни технологии в занимания по интереси;
 • експерт, обучение и квалификация по математика;
 • преподавател в областта на математиката във ВУЗ;
 • преподавател в областта на математиката в корпоративни центрове за обучение и центрове за професионално обучение на студенти и учители;
 • методик или експерт по математика към РУО и МОН.