Международни икономически отношения. Международна икономика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по професионално направление „Икономика“ или по образователна програма  „Стопанско управление“.

Цели на програмата:

В рамките на учебния процес се развиват квалификационни знания и разбирания за международните финансови институции и функционирането на финансовите пазари, механизмите за управление на външния дълг, моделите на международна логистика, методи на международни сравнения, политиките на Европейската интеграция и елементите на устойчиво развитие.

Професионална квалификация:

Икономист в международната икономика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:             
 Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
     Знания:
 • притежава широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани в съответната област, които надграждат достигнатото в предходния етап на обучение;
 • познава, разбира и изразява теории, концепции, принципи и закономерности;
 • владее високо-специализирани практически и теоретични знания, вкл.авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • демонстрира критично осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области.
     Умения:
 • владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи,необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения;
 • прави диагностика на проблемите и ги решава, като се основава на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявява способност за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;
 • формулира адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики;
 • демонстрира свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в специализираната  сфера на работа;
 • намира и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер;
 • проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори;
 • владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи;
 • прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
                 Компетентности – лични и професионални:
 • умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решава-нето на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;
 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания,формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най- разпространените европейски езици;
 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непознат среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия;
 • ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
 
 

Възможности за стажове и практики:

Възможност за участие в програмата на ЕС за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина „Еразъм+“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Да са присъдени не по-малко от 60 кредита;
 2. Успешно издържан държавен изпит или успешно защитена дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Специалността „Международни икономически отношения. Международна икономика” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. 
Завършилите специалността могат да работят като: 
 • Анализатор, проучване на пазари (кодове 2431/6001);
 • Банков служител/ Служител финансова/платежна институция (кодове 4211/3017);
 • Експерт, външна търговия (кодове 2431/6005);
 • Експерт, европейска интеграция (кодове 2422/6006);
 • Експерт, международно сътрудничество (кодове 2422/6005);
 • Експерт, търговия (кодове 2421/6006);
 • Икономист (кодове 2631/6029);
 • Икономист, външна търговия (кодове 2631/6006);
 • Икономист, търговия (кодове 2631/6022);
 • Икономически анализатор (кодове 2631/6002);
 • Икономически съветник (кодове 2631/6001);
 • Инвестиционен анализатор (кодове 2413/6007);
 • Сътрудник по управление на европейски програми и проекти (кодове 2422/6007);
 • Търговски представител (кодове 3322/3003).
Забележка: Кодовете са от списъка на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011