Дизайн за дигитално учене


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Професионална квалификация:

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация: