Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Магистърската програма има за цел да осигури усъвършенстването и надграждането на теоретико-методологическата подготовка на обучаваните педагогически специалисти в областта на гражданското и интеркултурното образование чрез прилагане на съвременните достижения в посочените области.
Обучението е конструирано на широка интердисциплинарна, интеркултурна и интерактивна основа, съчетаваща  компетентностнен подход и специализирани научни знания в областта на съвременните  хуманитарни, социални, политически и правни науки (философия, история, география, право, икономика и др.) и общопедагогическата подготовка. Програмата се реализира от утвърдени и млади преподаватели от трите водещи в областта университета – Софийски университет „Св.
Кл. Охридски“, Великотърновски унивреститет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Професионална квалификация:

Магистър, специалист по гражданско и интеркултурно образование

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите програмата разширяват притежаваните професионални знания и компетенции, които успешно прилагат в образователния процес, вкл. и в комуникацията с младите хора в различни типове училища.
Знания:
 • за фундамента на гражданското и интеркултурното образование – недопускане на дискриминация, зачитане на достойнството, свободата, равенството, върховенството на правото и демократичното гражданство;
 • за ключови за демократичното общество концепции, като власт, равенство, справедливост;
 • за развитието на политическата философия на Западния свят и историческия опит на 20 век като фундаментални за изграждането на гражданско поведение;
 • свързани с познаване, разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава;
 • отнасящи се до конституционното устройство на България и на правата на българските граждани;
 • конкретизиращи ролята на гражданското общество и на демократично функциониращите държавни институции и институциите на ЕС;
 • разширяващи информираността за икономическите процеси в България, ЕС и света в контекста екологичните и демографските проблеми на съвременността и на устойчивото развитие;
 • осмислящи междукултурните взаимодействия и различните политики за защита правата на малцинствата в България и Европа.
Умения:
 • за разработване и управление на проекти;
 • за водене на конструктивен диалог, дебатиране, договаряне;
 • за работа в екип;
 • за решаване на конфликти в условията на интеркултурна социална среда;
 • за подбор и прилагане на система от образователни техники и технологии съобразно конкретно тематичното съдържание от учебния предмет;
 • за отстояване на активна гражданска позиция по основни проблеми на политическото, историческото, социалното и стопанското развитие на обществото, ЕС и съвременния глобален свят.
Компетентности – лични и професионални:
 • за познавателни компетентности, като критично мислене, конструктивно участие в диалог и дебат, конструктивно общуване в различни контексти и социални среди, свързани с демократичната култура (определени от Съвета на Европа);
 • за прилагане на интердисциплинарността спрямо формиране на демократичната култура като фактор за ефективно гражданско образование;
 • институционална грамотност, която създава възможности за взаимодействие между формалното и неформалното образование от една страна, и реалния политически и обществен живот, от друга;
 • социална и гражданска компетентност в обвързаност с динамиката на глобалния свят, в контекста на съвременните геополитически реалности, както и спрямо непрестанно променящата се социална и културна среда на регионално и национално ниво;
 • екологична компетентност като комплекс от професионални качества, благодарение на които специалистите прилагат модел на обучение, насочен към екологосъобразни решение при взаимодействието на учениците със заобикалящия природен и социален свят;
 • дигитална компетентност в нейните основни измерения (според Рамката за дигитална компетентност на Европейската комисия).

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ЮЗУ „Неофит Рилски“, които са разработени на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съществуващите традиции за участие на студентите в програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм+“, открива пред тях широк достъп до европейското образователно пространство.
Сключените международни споразумения от страна на университетите, партньори по проекта, за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на партньорскн научноизследователски центрове, неправителствени организации и административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства, са базисна основа за осъществяване на стажове в областта на изследователската и професионално-практическата дейност на студентите.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 • защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Успешно завършилите магистърската програма притежават теоретични, методологични и дидактични компетенции, отговарящи на съвременните обществени нужди за висококвалифицирани кадри в образованието, които им позволяват заемане на работна позиция съобразно Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България в образователната сфера като учители по гражданско образование в средните училища; в административни звена на различно ниво на управление, както и в неправителствения сектор.