Корпоративна и информационна сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите за обучение в магистърската програма следва да имат завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“. За кандидати, които са завършили образователни програми (специалности) в професионална направление 9.1. Национална сигурност, програмата е с продължителност на обучението 2 семестъра. За кандидати, завършили образователни програми (специалности) в други професионални направления, програмата е с продължителност 3 семестъра. Входящият бал при кандидатстване се формира от общия успех в дипломата за завършена степен на висше образование и успеха от държавните изпити.

Цели на програмата:

1) Съвременно обучение на висококвалифицирани кадри по корпоративна (фирмена) и информационна сигурност в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда, на националните институции за сигурност, бизнеса, местната администрация, НПО и социалните институции.
2) Обучение на кадри, способни да отговорят на очакванията на обществото за гарантиране на националната и корпоративната (фирмената) сигурност във всичките й аспекти и най-вече в отговор на новите заплахи в условията
на задълбочаваща се европейска и евроатлантическа интеграция, както и за създаване на условия за реализиране на интересите на Република България от стабилна среда за сигурност - вътрешна и международна.
3) Повишаване на ефективността в подготовката на студентите за осигуряване на обща и специализирана подготовка и формиране на знания, умения и способности за провеждане на специфични дейности за работа в частния и държавния бизнес, в национални и международни институции за сигурност, за преодоляване на специфичните заплахи за сигурността, за управление при кризи и осъществяване на други действия по реализиране на националните интереси от гарантиране на сигурност в сферите на бизнеса, администрацията, държавните институции.
4) Развитие на научни изследвания с приоритети върху проблемите на корпоративната (фирмената) и информационната сигурност в България и страните от ЕС, политиките и дейността на корпоративните институции за осигуряване на лична и институционална сигурност и разпознаване и преодоляване на заплахите срещу тях.
5) Развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочена към ефективна професионална реализация на кадрите в съответствие с потребностите на обществото, бизнеса и институциите, ангажирани с осигуряване на лична, корпоративна и държавна сигурност.

Професионална квалификация:

Мениджър по сигурността

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • разширени теоретични и практически знания, специализирани в областите на корпоративната (фирмената) и информационната сигурност, на политиките за тяхната защита и заплахите в динамично изменящата се вътрешна и външна среда за сигурност;
 • завършилите разбират и умеят да изразяват и прилагат в решаването на практически задачи теории, концепции, принципи и закономерности, свързани с проблемите на корпоративната и информационната сигурност, политиките за идентифициране на заплахи и рискове към тях и преодоляването им;
 • високоспециализирани теоретични и практически знания, авангардни стратегии и технологии, които могат да се използват за познание на променящата се среда на сигурност и преодоляване на заплахите към корпоративната и информационната сигурност;
 • критично осъзнаване на знанията в областта на корпоративната и информационната сигурност и овладяване на връзките между социалните, политическите, икономическите, правните и културните аспекти в осмислянето на конфликтите, заплахите и рисковете.
 
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • овладяване на богат арсенал от практически познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на тенденциите на развитието на средата за сигурност - вътрешна и външна в контекста на заплахите към корпоративната и информационната сигурност и за разработване на творчески решения за преодоляването им;
 • овладяване на умения за диагностициране на произтичащите опасности в динамиката на средата за сигурност на основата на съвременни теоретични и практически постижения и прилагане на интегрирани знания от областите на политологията, икономиката, правото, социалното познание, за генериране на нови знания и иновативни методи за тяхното преодоляване;
 • умения за адекватна преценка в ситуации на заплахи и рискове за сигурността, характеризиращи се с непредсказуемост и непълна информация за определящите фактори;
 • свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в разпознаването на заплахи за корпоративната и информационната сигурност и формирането на политики за тяхното овладяване;
 • инициативност в работата и изучаването на развитието на сложна и непредвидима среда за сигурност, на основата на което се решават проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен).
Самостоятелност и отговорност:
 • умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми по защита на личната, корпоративната и информационната сигурност в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира оперативно взаимодействие при управление на промяна за защита на сигурността в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработване и реализиране на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност на усилията, формулира политики и демонстрира лидерски качества за изпълнението им.
Компетентности за обучение:
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от самообучение;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност в овладяването на нови знания и тяхното прилагане;
 • владее богат понятие апарат и способности за абстрактно мислене.
Комуникативни и социални компетентности:
 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред различна аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва, излага и прилага аргументирани схващания относно социални процеси и практики, свързани с управлението на корпоративната и информационната сигурност и прави предложения за тяхното усъвършенстване.
Професионални компетентности:
 • събира, разработва и интерпретира разнообразна информация, свързана със заплахите към корпоративната и информационната сигурност, необходима за тяхното преодоляване;
 • интегрира широк кръг от знания от различни източници на информация за проблемите на корпоративната и информационната сигурност в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения на проблемите на сигурността в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • способности за адекватно взаимодействие в специализирана професионална среда.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции на държавната и местната власт, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Писмен държавен изпит по корпоративна и информационна сигурност или
Б) Защита на дипломна работа по проблематиката от изучаваните дисциплини.

Професионална реализация:

След завършване на курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • като мениджъри по сигурността в държавни фирми, административни учреждения и други институции;
 • в частни компании като експерти, анализатори и консултанти по въпроси и проблеми на гарантиране на сигурността;
 • в неправителствения сектор като участници в проекти и дейности, свързани с гарантиране на личната, корпоративната и националната сигурност;
 • в органите на местната и държавната власт като длъжностни лица или като участници в проекти за преодоляване на заплахите към сигурността;
 • в медийния сектор като анализатори и експерти, които наблюдават съвременните институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници за заплахите за корпоративната, информационната и държавната сигурност.