Изящни изкуства - Арт стъкло


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската образователна програма „Изящни изкуства – Арт стъкло“ могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по специалности в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и студенти, които притежават бакалавърска степен в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... (изобразително изкуство).
Приемането на студенти в магистърската образователна програма „Изящни изкуства – Арт стъкло“ се извършва с портфолио и събеседване.
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на страни – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Чужденците, постоянно пребиваващи в Република България, могат да кандидатстват във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по условията и реда, установени за българските граждани. При същите условия могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на художественото стъкло , като нова Артмедия, чрез решаването на специфични проблеми, свързани със архитектурно – художествения синтез в екстериорни пространства и открити градски и паркови среди.
 • по-тясна и специализирана подготовка за проектиране и реализация на художествени произведения от стъкло, чрез гореща и студена обработка;
 • придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
 • усъвършенстване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа със стъкло и специфичното оборудване и инструментариум;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика.

Професионална квалификация:

Художник – Арт стъкло

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват по-тясно специализирана и задълбочена работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
Знания:
 • разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения при работа с горещо и студено стъкло;
 • усвояване на основни знания и умения при работа със специфично оборудване – пещи, поддържащи камери и инструментариум за гореща и студена обработка;
 • развитие на комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • разширяване на диапазона от умения и в други жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност за адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти в областта на художественото стъкло и витража;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти);
 • творческо използване на нестандартни модели и техники при работа със стъкло;
 • представяне на резултатите от творческата дейност;
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект "Студентски практики", финансиран от ОП НОИР.“

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства – Арт стъкло“, ОКС „магистър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.).
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена от най-малко трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – Арт стъкло“, със своята специална подготовка да могат да ръководят практически и изпълнителски колективи, разработващи проекти и идеи, свързани с художественото стъкло и мястото му в конкретна архитектура или в екстериорна градска и паркова среда. Те са подготвени да изпълняват различни функции от консултантско, организационно и ръководно естество в културните институции от областта на галерийното дело.
Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – Арт стъкло“ имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност неповторим естетически и духовен облик на конкретна архитектурна среда (интериор, екстериор и урбанистични зони);
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • консултантски, проектантски и организационни дейности, свързани с естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи;
 • организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.