Изящни изкуства - Пространствен дизайн


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра за ИИ-ГДВК, ПОИИ с ГД
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Изящни изкуства – пространствен дизайн” два семестъра, могат да продължат обучението си студенти, които:
 1. Притежават бакалавърска степен по същата специалност или в областта на изкуствата и студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, с изборна дисциплина „Графичен дизайн и визуални комуникации“.
 2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която кандидатстват.
В магистърската програма „Изящни изкуства – пространствен дизайн” четири семестъра, могат да продължат обучението си студенти, които:
 1. Притежават бакалавърска степен от друго професионално направление.
 2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която се кандидатстват.
Приемането на студенти в магистърска програма „Изящни изкуства – пространствен дизайн” се извършва с портфолио и събеседване или изпит и събеседване.

Цели на програмата:

Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на пространствения дизайн чрез изучаване, изследване, експериментиране, проектиране и решаване на конкретни творчески проблеми, свързани със спецификата на визуалния език и техническото изпълнение на продуктите на графичния дизайн:
 • специализирана подготовка за проектиране и реализация на цялостно пространствено оформление на жилищни, работни, търговски и изложбени пространства;
 • придобиване на технически и практико-приложни знания, свързани с пространственото оформление;
 • придобиване на професионални, технически умения за работа с графичен софтуер, макетиране и подготовка за изпълнение на пространствени съоръжения;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Художник - пространствен дизайн

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват конкретни художествени и технологични умения, а теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
Знания:
 • основни знания по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • развитие на комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • високо ниво на дигитална култура;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • умения за реализиране на проекти в широкия спектър на приложение на пространствения дизайн;
 • комуникативни умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на своевременни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за работа в мултикултурна образователна среда;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при създаване и реализиране на собствени авторски проекти във всички области на пространствения дизайн;
 • способност за създаване на произведения, които носят качествата и стойността на високото изкуство отвъд изпълняването на рутинните задачи от практиката на дизайнера;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене, участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • гъвкавост и креативност в процеса на мислене;
 • способност за презентиране и отстояване на крайния проект в концептуално отношение пред крайни клиенти или мениджърски екип;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства - пространствен дизайн“, ОКС „магистър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър”  и  „магистър”  в специалност  ИЗЯЩНИ  ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.)
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – пространствен дизайн“ са квалифицирани да ръководят и участват в творчески и изпълнителски екипи, които да реализират проекти във всички сфери на пространствения дизайн. Могат да заемат широка гама от професионални длъжности като дизайнер в архитектурна фирма или проектантска организация, арт или творчески директор, експерт по осветителни системи, формообразуване, теория на цветовете, ергономия, интериорен дизайнер, дизайнер на мебели и мн. др. Подготвени са да изпълняват функциите на консултанти и организатори в областта на галерийното и музейно дело и да участват във висшите нива на културните институции.
Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – пространствен дизайн“ имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност уникален естетически, технически и функционално приложим графичен облик на заобикалящата жизнена среда (интериор, екстериор и урбанистични зони);
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • консултант, проектант и организатор по проблемите на естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.);
 • организационно - управленска, експертна, консултативна и културно-просветна;
 • дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски  характер, както и в обществени организации.