Изящни изкуства - Рисуване


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Изящни изкуства – Рисуване“ 2 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по същата или от други специалности на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
В магистърската образователна програма „Изящни изкуства - Рисуване“ 4 семестъра могат да кандидатстват за обучение лица, които отговарят на следните условия:
1. Да имат завършено висше образование, ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления, различни от ПН 8.2.
2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която се кандидатстват.
Приемането на студенти в магистърската образователна програма „Изящни изкуства - Рисуване” се извършва чрез конкурсни изпити (съгласно Правилник за прием в ОКС „магистър“, утвърден от Академичния съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”).
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на страни – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и чужденците, постоянно пребиваващи в Република България, могат да кандидатстват във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по условията и реда, установени за българските граждани. При същите условия могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на класическите и съвременни форми на рисунката:
 • специализиране и усъвършенстване на вече усвоените професионални знания и умения, чрез решаването на специфични проблеми, свързани с художественотворческото и пластическо преосмисляне на формата и нейното свободно интерпретиране, посредством традиционни и съвременни техники и материали;
 • придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
 • създаване на нова гледна точка върху проблемите на рисунката като средство за визуализация на идея;
 • експериментиране с различни медии и материали;
 • усъвършенстване на професионални и технологични познания и технически умения за работа в областта на рисунката;
 • задълбочаване работата върху конкретни художествени проблеми, съобразно личната програма за практическо професионално развитие на студента;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Художник в областта на класическите и съвременни форми на рисунката

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват по-тясно специализирана и задълбочена работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичната дисциплина „Стилове и основни етапи в изобразителното изкуство“ допълва и обогатяват знанията по теория, естетика и история на изобразителното изкуство:
Знания:
 • разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при създаването на класически и съвременни форми на рисунката;
 • високо квалифицирани и ерудирани художници – специалисти в областта на изкуството;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в магистърска програма „Изящни изкуства – Рисуване“ завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред, условия, срокове, процедури и др., определени от Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в специалност „Изящни изкуства“( приет на ФС, пр. №6 от 5.04.2012 г.) и Правилника на Факултета по изобразително изкуство.

Професионална реализация:

Дипломираният магистър по Рисуване със своята специална подготовка може да изпълнява различни функции от консултантско, организационно и ръководно естество в културните институции от областта на галерийното и музейно дело. Може да бъде преподавател във висшите училища и колежи.