Църковни изкуства


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Православен богословски факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Православен богословски факултет)

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Изисквания за прием:

Среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити.

Цели на програмата:

Завършилите магистърската програма следва свободно да проектират и изпълняват творби на църковните изкуства  – иконопис, църковни монументални изкуства или дърворезба.

Професионална квалификация:

Художник – църковни изкуства (иконопис, църковни монументални изкуства или дърворезба)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:  по богословие и теория и история на църковното изкуство и архитектура.
Умения: практически умения в областта на иконописта, църковните монументални изкуства или дърворезбата
Компетентности – лични и професионални: проектиране и изпълнение на  творби на църковните изкуства самостоятелно или в екип.
 
 

Възможности за стажове и практики:

По време на обучението си в магистърската програма студентите имат възможност да натрупат практически опит, като  проектират и изпълняват творби на църковните изкуства в храмове, манастири и обществени сгради.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити, получили необходимите кредити и изпълнили всички задължения по учебен план. Да са спазили всички изисквания на Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите и Правилника за устройството и дейността на Православен богословски факултет.
 

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма по църковни изкуства могат да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм. Могат да се реализират и като специалисти, работещи в църковните структури, в административни, научни и културни институции и други творчески звена.