Изящни изкуства - Графика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Изящни изкуства – Графика“ 2 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по същата или от други специалности на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
В магистърската образователна програма „Изящни изкуства - Графика“ 4 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска или магистърска степен от друго професионално направление.
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на страни – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и чужденците, постоянно пребиваващи в Република България, могат да кандидатстват във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по условията и реда, установени за българските граждани. При същите условия могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.
 

Цели на програмата:

Основна цел на обучението в магистърска степен по Графика е специализиране и усъвършенстване на усвоеното в бакалавърската степен професионално равнище, чрез решаване на специфичните тясно специализирани проблеми, свързани с художествено-пластичното преосмисляне на формата и нейното свободно интерпретиране чрез традиционни и съвременни графични материали и средства за отпечатване и тиражиране.
Магистърът избира тема, която разработва в материал и техника по избор от целия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива. Целта е да търси и оформи специфичен личен почерк, подчинен на графичния изказ, да обогати и развие пластичния си език и изобразителна култура, да експериментира и развива способностите си, за да се оформи като творец с индивидуален стил.

Професионална квалификация:

Художник - график

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобиване и усъвършенстване на професионални и технически умения, необходими за реализиране на графичната творба.
Връзка на използваните знания и умения с изучаваните в други специалности. Развиване на умения за провеждане на научно-изследователска дейност в професионалното направление. Умения за използване на съвременни технологии за реализиране на проекти.
Знания:
 • разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • развитие на комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност за адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти във всички жанрове на стенните изкуства, мозайката и витража;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нетипични за изобразителната дейност материали; представяне на резултатите от творческия процес);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност към културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в магистърска програма „Изящни изкуства – Графика“ завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред, условия, срокове, процедури и др., определени от Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в специалност „Изящни изкуства“ (приет на ФС, пр. №6 от 5.04.2012 г.) и Правилника на Факултета по изобразително изкуство.
Катедра „Графика“ приема темата по дипломната работа на всеки магистър (в края на І-ви семестър), предварително одобрена от водещия преподавател. Оценяването се извършва от Държавна комисия, състояща се най-малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за ВТУ лица. Проектът и изпълнението в материал се обсъждат на свободна защита. Оценяването се обсъжда на закрито заседание на Държавната комисия, на което водещият преподавател предлага оценка, която се обсъжда и се взема колективно решение.

Професионална реализация:

Дипломираният магистър по Графика със своята специална подготовка може да изпълнява различни функции от консултантско, организационно и ръководно естество в културните институции от областта на галерийното и музейно дело. Може да бъде преподавател във висшите училища и колежи.