Изящни изкуства - Скулптура


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра  Задочна (Факултет по изобразително изкуство)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

Съгласно Правилниците за приемане на студенти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в различните образователно-квалификационни степени, приложими за съответната академична година.
В магистърската програма „Изящни изкуства – Скулптура“ 2 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по същата или от други специалности на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
В магистърската образователна програма „Изящни изкуства - Скулптура“ 4 семестъра могат да кандидатстват за обучение лица, които отговарят на следните условия:
1. Да имат завършено висше образование, ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления, различни от ПН 8.2.
2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която се кандидатстват.
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на страни – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и чужденците, постоянно пребиваващи в Република България, могат да кандидатстват във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по условията и реда, установени за българските граждани. При същите условия могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.
 
 
 

Цели на програмата:

Магистърската степен в специалността “Изящни изкуства – скулптура” от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство е продължение на бакалавърската степен на по-високо ниво. Придобитите в бакалавърската степен знания и умения се ориентират към по-голяма дълбочина и професионално защитено поведение. Акцентът в магистърската програма е заложен върху индивидуалното развитие на скулптора, а също по-дълбоко навлизане в професионалните проблеми и реализация. В този смисъл програмата дава възможност за разширяване и задълбочаване знанията и възможностите в някои жанрове на скулптурата с по-функционален характер. Специалността фокусира вниманието в теоретичен и практичен план към някои нови, неконвенционални, по-малко изучавани и прилагани, но вече установени и обществено защитени скулптурни форми. Още по-задълбочено и съзнателно се осмисля езика им в посока на една цялостно по-богата пластична изразност, откликва се на естествения интерес на студентите, които създават свои произведения в тези посоки. Познанията и опита в областта на огромното многообразие на скулптурни техники, технологии, материали и инструменти се разширяват чрез изучаване и използване на някои от тях, които са нови, съвременни, неконвенционални или по-малко прилагани.

Професионална квалификация:

Художник - скулптор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съгласно предложения учебен план, на успешно завършилите тази степен се гарантират следните знания и умения:
 • максимално обхватни знания за скулптурата в голямото и многообразие от форми, жанрове, прояви, функции и тяхното практикуване;
 • задълбочени знания, опит, умения, навици и култура в процеса на създаване на скулптурна творба с индивидуален, авторски характер и професионално боравене със скулптурното пространство;
 • задълбочени знания и умения за прилагане принципите и правилата на архитектурно–художествения синтез, компетентност и умения за реализиране на собствени проекти в областта на монументалната пластика естетизацията и организацията на общественото пространство;
 • познаване качествата и възможностите на някои от най-новите, съвременни, неконвенционални или по–малко прилагани скулптурни техники, технологии, материали и инструменти и тяхното използване в художествения процес;
 • познаване и практикуване на основните техники и технологии за реализиране на скулптурната творба в краен материал;
 • познаване на новите и неконвенционални форми в съвременната скулптура, осмисляне на техния език и функции в посока на изграждане на една по-богата пластична изразност и самостоятелна работа в тези направления;
 • основни познания в областта на артмениджмънта – рекламните, разпространителските и продажните процеси в сферата на изкуството, познаване на нормативната база на изобразителното изкуство и авторските права;
 • получават се знания и умения със широк диапазон, осигуряващи възможност за създаване на творби с по-синтетичен характер, адаптивност при изменящата се среда и бърза приспособимост при професионалната реализация;
 • познания за основни специфични компютърни техники, приложими и улесняващи процесите на създаване на скулптурното произведение, неговото ситуиране и съотнасяне със средата.
Компетентности:
Магистърът трябва да придобие определени знания и умения, както следва:
 • за теоретичните основи и историческата обусловеност на художествените явления;
 • за обществената значимост на изобразителното изкуство;
 • за съвременния артмениджмънт и маркетинг;
 • да овладее специализираните техники и технологии;
 • да умее да експериментира с изразните средства на специалността;
 • свободно да си служи с пространствено-композиционните възможности на специалността;
 • да реагира на обществено-историческите идеи и явления и да ги претворява в естетически зрели художествени произведения;
 • да изгражда естетически вкус и стремеж към личен почерк в произведенията си;
 • да умее със средствата на словото, естетическата мяра и добрия вкус да убеждава и внушава идеи, да преподава знания, умения и сръчности.
 

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично
обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в ОКС “Магистър” в специалност „Изящни изкуства - Скулптура” завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред, условия, срокове, процедури и др., определени от Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност „Изящни изкуства“( приет на ФС, пр. №6 от 5.04.2012 г.) и Правилника на Факултета по изобразително изкуство.
Катедра „Скулптура“ приема темата по дипломната работа на всеки магистър (в края на І-ви семестър), предварително одобрена от водещия преподавател. Оценяването се извършва от Държавна комисия, състояща се най-малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за ВТУ лица. Проектът и изпълнението в материал се обсъждат на свободна защита. Оценяването се обсъжда на закрито заседание на Държавната комисия, на което водещият преподавател предлага оценка, която се обсъжда и се взема колективно решение.

 

Професионална реализация:

Дипломираният магистър-скулптор има квалификацията да проектира и реализира собствени проекти в целия диапазон на скулптурата в социалното пространство, да участва в културни институции и ръководства. Учебната програма и знанията придобити от изучаване на дисциплините от учебния план ще му дадат възможност свободно да проектира и разработва творческите си идеи с най-съвременни средства както и да проверява въздействието им в среда визуализирайки и адаптирайки скулптурното произведение в реално или хипотетично пространство със средствата на компютъра и фотографията.