Изящни изкуства - Живопис


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Изящни изкуства - Живопис” (2 семестъра) могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по същата специалност или от други специалности на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В магистърската програма „Изящни изкуства - Живопис” (4 семестъра) могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска или магистърска степен от друго професионално направление.

 

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на живописта, чрез решаването на специфични проблеми, свързани със съвременните аспекти на живописта:
• по-тясна и специализирана подготовка за проектиране и реализация на авторски живописни произведения с класически живописни техники (маслена техника, водни техники, смесени техники) и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
• придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
• усъвършенстване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа в конкретни техники на живописта;
• комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика, и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Художник - живописец

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват по-тясно специализирана и задълбочена работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
Знания:
• разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
• усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
• развитие на комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
• професионални умения и опит в творческата дейност;
• компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
• разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност за адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
• комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
• активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
• умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
• креативност и вариативност при ориентиране в различните творчески ситуации;
• умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
• умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
• умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
• компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти във всички жанрове на живописта и при произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
• развитие на дигитална компетентност;
• развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
• развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
• културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда; формиране на художествена култура; участие в културни събития; проява на толерантност в културното многообразие; развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в магистърска програма „Изящни изкуства - Живопис” завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред, условия, срокове, процедури и др., определени от Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност „Изящни изкуства“ (приет на ФС, пр. №6 от 5.04.2012 г.) и Правилника на Факултета по изобразително изкуство.
Катедра "Живопис" приема темата по дипломната работа на всеки магистър (в края на І-ви семестър), предварително одобрена от водещия преподавател. Оценяването се извършва от Държавна комисия, състояща се най-малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за ВТУ лица. Проектът и изпълнението в материал се обсъждат на свободна защита. Оценяването се обсъжда на закрито заседание на Държавната комисия, на което водещият преподавател предлага оценка, която се обсъжда и се взема колективно решение.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – Живопис“, със своята специална подготовка да могат да ръководят практически и изпълнителски колективи, разработващи проекти и идеи, свързани с живописта. Те са подготвени да изпълняват функциите от консултантско, организационно и ръководно естество в културните институции от областта на галерийното и музейно дело.
Завършилите магистърската програма „Изящни изкуства – Живопис“ имат компетентности да извършват следните дейности:
• да създават чрез творческата си дейност – авторски живописни произведения с класически живописни техники (маслена техника, водни техники, смесени техники) и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали, неповторим естетически и духовен облик на конкретна архитектурна среда (интериор, екстериор или урбанистични зони);
• специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
• консултантски, проектантски и организационни дейности, свързани с естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи;
• дейност като консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.);
• организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.