Дигитална трансформация на бизнеса и образованието


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

 
 • подготвяне на висококвалифицирани специалисти обезпечаващи нуждите на икономиката, бизнеса и образованието;
 • генериране на прогрес съобразно образователно-квалификационната степен;
 • предоставяне на гъвкаво и иновативно обучение, с цел осигуряване на единство между потребностите на образованието, научноизследователската дейност и бизнеса;
 • развитие на предприемаческо мислене, ръководните умения и инициативност в услуга на образованието и бизнеса.

Професионална квалификация:

Анализатор, мениджър информационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Студентите ще задълбочат теоретичните си знания за:
 • съвременни подходи, модели, средства и технологии за дигитална трансформация на бизнеса и образованието;
 • принципите при проектиране и създаване на софтуерни проекти за е-бизнес и е-обучение;
 • създаването и предоставянето на облачни услуги от типа: Platform as a Service, и трансформиране на бизнес приложенията към модела “Software as a Service”;
 • принципите и техниките за създаване на дигитално съдържание и развитие на електронни форми за обучение.
Умения:
При завършване на магистърската степен на специалността студентът трябва да притежава:
 • умения за логическо мислене и моделиране на реални процеси;
 • комуникационни умения;
 • умения за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
 • умения за работа със специфични софтуерни среди в сферата на бизнеса и образованието;
 • умения за оценка на риска;
 • умения за работа в екип;
 • умения за презентиране на идеи;
 • умения за планиране на дейности в рамките на проект и разпределение на задачите;
 • умения за планиране на бюджет на проект;
 • умения да формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения.
Професионални компетентности:
При завършване на магистърската степен на специалността студентът трябва да е компетентен:
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в сферата на бизнеса и образованието;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да проектира и създава софтуерни приложения за нуждите на дигиталната трансформация на бизнеса и образованието;
 • да разработва и управлява проекти в сферата на бизнеса и образованието;
 • да формира и ръководи екип.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Разработване и защита на дипломна работа, съгласно Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подготвени да внедряват софтуерни решения за различни приложни области, използвайки съвременни технологии и да разработват модели за дигитална трансформация на процесите в съответните структури. Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като ръководители на екипи (мениджъри) в корпоративна среда или в сферата на образованието, като използват познанията си за специфични програмни среди, за разработването на иновативни приложения, уменията си за разработване и управление на проекти и работа в екип.