Информатика. Компютърна мултимедия


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 4 семестъра  Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии магистърската програма е с продължителност 3 семестъра. За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления обучението в програмата е с продължителност 4 семестъра.

 

Цели на програмата:

 • подготвяне на висококвалифицирани специалисти обезпечаващи нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес;
 • генериране на прогрес съобразно образователно-квалификационната степен;
 • предоставяне на гъвкаво и иновативно обучение на най-високо ниво, с цел осигуряване на единство между потребностите на образованието, научноизследователската дейност и бизнеса;
 • осигуряване разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве.

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания

Студентите, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или ПОМИ) и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии, трябва в дълбочина да се запознаят с принципите и теоретичните постановки в областта компютърната мултимедия.

Студентите, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в други професионални направления получават базисни знания по специалността “Информатика“ и задълбочават теоретичните си знания в областта на компютърната мултимедия.

Основни знания.

Да задълбочат теоретичните си знания в областта на web-дизайн, 3D графични системи, геометрично моделиране, мултимедийни бази от данни, системи за автоматизирано проектиране, компресиране на информацията, синхронизация на мултимедийни потоци, мултимедийни издателски системи, електронни книги.

Умения

Основни умения

            Чрез тях студентите допълват получените теоретични знания: създаване на 3D графични приложения, разработване и управление на мултимедийни бази от данни,  проектиране и разработване на wеб-базирани приложения и електронни книги, разработка и управление на проекти.

Допълнителни умения

Умения за работа в екип и разработка на проекти за нуждите на бизнеса и образованието.

Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 •  поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • компетентност за формиране на екип;
 • компетентност за поставяне на ясни цели.

Компетентности за учене

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • изградена потребност от "учене през целия живот";
 • подобряване разбирането и оценяването на учебния процес и резултатите от него с цел усъвършенстване на информационните услуги.

Комуникативни и социални компетентности

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най- разпространените европейски езици.
 • компетентност за ефективно общуване с цел успешно взаимодействие с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за постигане на ефективна обратна връзка с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за общуване в критични ситуации – разрешаване на конфликти.

Професионални компетентности

 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Професионалната практика се  провежда в последния семестър на обучението, в научни или други организации или фирми, като завършва с представяне на отчет от студента.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Формата на дипломиране е защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика“.
 2. Оценката от защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават  образователно-квалификационна степен “магистър” и имат възможност да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура.  Могат да заемат длъжностите 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии, 1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии (подкодове от 5021-5023 и от 6001 до 6012), 2166 Графични и мултимедийни дизайнери и  35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии, съгласно списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите.
Намират реализация в компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер, във всички отрасли на икономиката, селското стопанство, управлението, държавната администрация и сферата на образованието.