География, геополитика и обществено развитие


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Образователната програма се предлага за:

 • кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по същото професионално направление или по направление „Методика на обучението по ...“ с предмет География;
 • кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по друго професионално направление.

Цели на програмата:

Курсът на обучение по Магистърската програма цели завършилите специалността да се превърнат в професионалисти с висока методологична и теоретична подготовка, с умения за осъществяване на научно-приложна дейност, отговарящи на съвременните обществени нужди за висококвалифицирани кадри в областта на географията, геополитиката и общественото развитие.

Професионална квалификация:

Магистър по география, геополитика и обществено развитие

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания: Резултатите от обучението предполагат разширяване и задълбочаване на знания в областта на:

 • природните ресурси и устойчивото развитие;
 • геополитическата и обществената култура;
 • съвременното икономическо развитие;
 • правните аспекти на общественото развитие;
 • регоналните стратегии за европейско развитие;
 • географските аспекти на глобализацията и регионализацията;
 • социално-икономическо райониране и райони на България;
 • световната регионална интеграция и формите на нейното проявление;
 • приложната електорална география и административното устройство на държавите;
 • глобалните екологични проблеми и пр.

Умения: Способстват за извършване на определени действия, свързани с:

 • анализиране на информация от различни източници;
 • формиране на активна гражданска позиция по глобални проблеми на човечеството и проблеми на общественото развитие;
 • формиране на умения за изразяване на критическо мислене и разширяване на географската и обществената култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство.
Компетентности – лични и професионални. Магистърската програма води до формиране на следните основни компетентности:
 • способност за извършване на професионални дейности на равнище и в конкретни практически ситуации, включително дискусии и работа в екип за изразяване на лични качества чрез решаване на казуси и разработване на проекти и модели за развиване на творческите търсения на обучаемите;
 • допринасяне за изграждането на географски и социални компетентности и способности за аргументация и оценка на различни идеи и концепции, за изразяване на критическо мислене и формиране на модели на поведение за активна гражданска позиция.

Възможности за стажове и практики:

Изследователски институти, неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление - – държавни институции, областни и общински управи, кметства.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или защита на дипломна работа (магистърска теза). За допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа студентите трябва да са положили успешно изпитите, предвидени по учебната програма и да са получили съответните кредити.

Професионална реализация:

Изследователски институти, неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление, докторанти, експерти в сферата на обществената география и геополитиката.