Регионално развитие


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

2 сем. за бакалаври или магистри в същото професионално направление;
3 сем. за бакалаври или магистри в други професионални направления.

Цели на програмата:

Целите на образователната програма са в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на Великотърновския университет по начин, който отговаря на особеностите на обучението по регионално развитие.
Изследването, управлението и планирането на регионалното развитие изискват висококвалифицирани специалисти. Главна цел на обучението за придобиване на ОКС „магистър“ по специалността Регионално развитие е изграждане на знания и компетентности, отговарящи на професионалния профил на специалист по регионално развитие. Структурата на учебния план осигурява теоретична и практическа подготовка на студентите по географски и стопански науки, необходими за професионалната реализация в сложна приложна област.

Професионална квалификация:

Магистър по регионално развитие

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението съответстват на стандартите заложени в Европейската квалификационна рамка, респ., Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България – Ниво 7, Магистър.
Знания. Завършилите с квалификация “Магистър по регионално развитие“ придобиват теоретични и практически знания за:
 • главните теоретични подходи и концепции в регионалното развитие;
 • закономерностите, факторите и тенденциите на регионалното развитие в условията на европейска интеграция;
 • формирането и развитието на регионалната политика на страната;
 • целите и стратегическото планиране на регионалното развитие;
 • регионалните неравенства и методиката за измерване на регионалните различия;
 • съдържанието на проектите за регионално и местно развитие;
 • нормативната база регламентираща районирането, пространственото развитие и административно-териториалното устройство.
Умения. В магистърската програма Регионално развитие се придобиват способности за осъществяване на висококвалифицирана дейност в интердисциплинарната област на регионалното развитие, на база на знанията по географски, стопански и правни науки. Магистрите изграждат умения за работа с разностранна информация, свързана с регионалното развитие, за използване на геоданни и приложение на ГИС, както и за идентифицирането на многофакторното въздействие върху развитието на районите, областите и общините.
Компетентности. Цикълът на обучението осигурява подготвеност на магистрите за професионално участие в изследователски проекти, при разработването на планови документи и проекти за регионално развитие, в управлението на различни звена на регионално ниво, и в прилагането на регионалната политика. Компетентностите включват познаване, разбиране и прилагане на нормативни и стратегически документи на регионалното развитие, възможности за работа в динамична онлайн среда и ГИС-базирани приложения, за разработване и представяне на демографски, стопански и социални регионални анализи, пространствени и инфраструктурни схеми на йерархични териториални нива, и др.
В курса на обучение се формират също:
 • способности и нагласи за екипна работа, вкл., в регионални, национални и международни институции, и НПО;
 • компетентности за осъществяването на експертни и консултантски услуги.

Възможности за стажове и практики:

Обучението в магистърската програма на кандидати от същото професионално направление включва теренна учебна практика по Регионален анализ на стопанството. Обучението от друго професионално направление включва 2 теренни практики - Регионален анализ на стопанството и Управление на проекти за регионално развитие. Практически задачи, свързани с посещения на институции, наблюдения на управленски практики и работа със стратегически планови документи са предвидени в редица дисциплини от учебния план на програмата.
Предоставят се и други възможности за допълнително обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ, по двустранните споразумения между Великотърновския университет и местни власти (общини), както и с регионални звена на държавни органи.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Изискванията за дипломиране са съобразени със Закона за висше образование и спецификата на магистърската образователна програма.
Обучението завършва с дипломиране чрез избор на един от двата варианта - писмен държавен изпит по регионално развитие или защита на дипломна работа по профилираща дисциплина.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти с успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план, получени на предвидените в него кредити, и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Процедурата за дипломиране е отразена в Регламента на Историческия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.

Професионална реализация:

Завършилите успешно магистърската програма Регионално развитие притежават необходимата квалификация да заемат работни позиции:
 • в звената на областните и общинските администрации;
 • като държавни служители в звена за управление на регионалното развитие и регионалната политика в централните държавни органи – МРРБ и др;
 • във фирми и агенции за регионални, маркетингови и екологични изследвания, проектиране и консултиране;
 • като експерти при разработване на общинските и областните планове и стратегии за развитие;
 • в екипи за разработване на програми и проекти по оперативни програми;
 • при изграждането и поддържането на специализирани ГИС-приложения за нуждите на регионалното планиране и управление.
Завършилите образователната програма Регионално развитие отговарят на кадровите нужди на научно-образователния и неправителствения сектор от висококвалифицирани професионалисти. Образователно-квалификационната степен по специалността дава възможност за продължаващо обучение в докторски програми.