Социално-икономическа география


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Образователната програма се предлага за:
 1. Кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по същото професионално направление или по направление „Педагогика на обучението по ...“ с предмет География.
 2. Кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по друго професионално направление.

Цели на програмата:

Курсът на обучение по Магистърската програма цели завършилите специалността да се превърнат в професионалисти с висока методологична и теоретична подготовка, с умения за осъществяване на научно-приложна дейност, отговарящи на съвременните обществени нужди за висококвалифицирани кадри в областта на социално-икономическата география.

Професионална квалификация:

Географ, експерт по социално-икономическа география

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Магистърската програма позволява да се формират базисни знания за:
 • теорията и методологията на социално-икономическата география;
 • населението и селищната мрежа, устройството на територията;
 • териториалната организация на стопанството, секторите и отраслите на световното, националното и регионалното стопанство;
 • природните ресурси и устойчивото развитие;
 • проектирането в географията;
 • теоретичните основи на географските информационни системи, същността и приложението на геоданните и географската информация;
 • регионалното развитие и регионалната политика;
 • туристическата политика и планиране;
 • електоралната география и пр.
Умения:
По време на обучението се изграждат умения за:
 • анализ на географското положение на  регион, страна, селище;
 • разработване на геополитически анализи и прогнози;
 • анализ на стопански дейности от сектор или отрасъл от световното, националното и регионалното стопанство;
 • географски анализ на населението и селищната мрежа;
 • разкриване на регионалните различия на различни йерархични равнища;
 • разработване на планови документи на различни административно-териториални и териториални равнища – райони за планиране, области, общини;
 • практически умения за функциите на  географските информационни системи, като се залага на географското съдържание и предназначение на информацията;
 • извеждане на основните източници на информация необходими за географския анализ;
 • осмисляне и използване на географските знания през призмата на съвременните информационни технологии;
 • използване на географските информационни системи за разработване на карти.
Компетентности – лични и професионални:
Магистърската програма води до формиране на следните основни компетентности:
 1. Способност за извършване на професионални дейности на равнище и в конкретни практически ситуации, включително дискусии и работа в екип за изразяване на лични качества чрез решаване на казуси и разработване на проекти и модели.
 2. Допринасяне за изграждането на географски и социални компетентности и способности за аргументация и оценка на различни идеи и концепции, за изразяване на критическо мислене и формиране на модели на поведение за активна гражданска позиция.

Възможности за стажове и практики:

Изследователски институти, неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Писмен държавен изпит или защита на магистърска дипломна теза (дипломна работа). За допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа студентите трябва да са положили успешно изпитите, предвидени по учебната програма и да са получили съответните кредити.

Професионална реализация:

Завършилите образователно-квалификационна степен “магистър” по “Социално-икономическа география” могат да се реализират като специалисти в областта на териториалното планиране, областни и общински административни структури, научни институти, в системата на Министерството на околната среда и водите, да продължат обучението си за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и др.