Туризъм. Събитиен туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование ОКС „Бакалавър” или „Магистър” в същото професионално направление.

Цели на програмата:

Динамиката в развитието на туризма води след себе си необходимост от повишаване качеството на туристическия продукт, а това става възможно чрез квалифицирани кадри с висока степен на компетентност и професионална подготовка. С нарастващата роля на събитията като фактор, допълващ основните услуги в туризма, събитийният туризъм се налага като сегмент в сектора на туристически услуги и фактор при управлението на дестинациите. Засиленият интерес към събитийния туризъм от страна на потребителите на кадри, поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които с уменията и компетенциите си да допринесат за реализирането на неговия икономически потенциал.
Образователната цел на магистърската програма „Туризъм. Събитиен туризъм“ е придобиване на специализация по организация и управление на туризма и събитията в туризма чрез специализирана подготовка. Поради многообразието на видове събития в туризма (корпоративни, социални, тематични и др.), програмата увеличава възможностите за реализация в съответствие с пазарните тенденции, а също така повишава професионалната квалификация на кандидати, които вече се реализират в сферата на събитийния туризъм.

Професионална квалификация:

Магистър по организация и управление на туризма и свободното време

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знанията, които получават обучаемите, са:
 • за същността и концептуалните модели в туризма и събитийния туризъм – организиране и управление на събитията според техния вид (корпоративни, социални, тематични и др.);
 • за логистиката и мониторинга на туризма и събитията чрез познаване на принципи и технологични стъпки, организационни структури в туризма, бизнес комуникации и протокол, съвременни въздействия в туризма, нормативно-правни документи;
 • за организиране и управление на туризма и събитията чрез познаване на туристически маршрути, градски, фолклорен и етнотуризъм, устойчив туризъм, кулинарни празници и фестивали.
Обучаемите придобиват умения:
 • да ръководят екипи и участват в процесите на планиране, организиране, ръководене и контролиране на туризма и събитията в туризма;
 • да събират, обобщават, анализират, оценяват и предоставят информация за прогнози и бъдещи тенденции на базата на планирани туристически дейности и събития на общински и държавни структури;
 • да инициират, подпомагат и реализират подготовката на проекти в областта на туризма и събитията на локално, регионално, национално и международно ниво;
 • да притежават професионални навици и аналитично мислене;
 • да постигат високо ниво на професионализъм в работата.
Завършилите притежават следните компетентности:
 • да организират и управляват туризма и събития в туризма;
 • да организират анимация на туристически събития;
 • да планират, организират и реализират събитийния календар на дадена институция;
 • да ръководят, организират и извършват посредническа дейност в сферата на събитията в туризъм;
 • да организират и управляват икономически и управленски процеси на всички нива в туризма.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или дипломна работа, съгласно Правилника за дейността и управлението на Стопански факултет и Процедурата за защита на дипломни работи/Процедурата за провеждане на държавен изпит.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в ОКС „Магистър“, образователна програма „Туризъм. Събитиен туризъм“, придобиват специализирана подготовка за работа в сектора на туризма с фокус към организацията и управлението на събития в туризма. Получената теоретична подготовка прави дипломантите по-адаптивни към бързо променящия се пазар на труда и разнообразието от дейности в туризма.
Дипломиралите се могат да заемат управленски и експертни длъжности в сферата на туризма в секторите хотелиерство, ресторантьорство, посредническа дейност, експертна дейност в различни институции, както и други дейности свързани с предлагане и реализация на туристически продукти и услуги.
Формирането на образователния потенциал на студента, съответства на съвременните изисквания за професионална реализация, посочени изрично в Националната класификация на професиите и длъжностите. Завършилите обучението си по образователна програма „Туризъм. Събитиен туризъм“ могат успешно да се включат в процеса на организация и управление на туризма и събитията в туризма чрез придобитата в магистърската програма специализирана подготовка. След дипломирането си, обучаемите могат да придобият и заемат следните професии и длъжности съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите:
 • 14 - ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги;
 • 141 - управители на хотели и ресторанти (вкл. всички подгрупи);
 • 1431, 6027 - управител, спа център;
 • 1431, 6028 - управител, уелнес център;
 • 1439 - ръководители на други услуги (в т.ч. управител на заведение за обслужване на населението, къмпинг, туристическа агенция, бюро за услуги, тур. агенции, конферентен център и др.);
 • 2422 - специалисти по администриране на политики (експертна работа в публичния сектор);
 • 2631 - икономисти (туризъм);
 • 3339 - посредници в бизнес услугите, (специалист туроператорска дейност);
 • 4221 - консултанти и служители в пътнически агенции (организатор пътувания, резервации специалист туризъм и др.).