Туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Образователната цел на магистърска програма „Туризъм“ е подготовка на кадри по организация и управление на туризма чрез специализирана подготовка. Програмата цели да представи националните и международни тенденции в развитието на туризма и динамиката в икономическите и управленските процеси в бизнеса.

Професионална квалификация:

Магистър по организация и управление на туризма

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знанията, които получават обучаемите, са в областта на:
 • хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, туристически ресурси;
 • икономически, управленски и законодателни аспекти в туризма като икономика на туризма, икономически, социални и природни влияния в туризма, управление на риска в туризма, управленско консултиране, бизнес комуникации и протокол в туризма, стандартизация в туризма, договорни отношения в туризма, неправителствени организации в туризма и др.;
 • регионална география на туристическите дестинации, туристически маршрути, съвременни видове туризъм, екскурзоводство, анимация, културно-историческо наследство, актуални проблеми на туризма, сигурност и безопасност в туризма и др.
Обучаемите придобиват умения:
 • да управляват екипи и участват в процесите на планиране, организиране, ръководене и контролиране на дейности в туризма;
 • да събират, обобщават, анализират, оценяват и предоставят информация за прогнози и бъдещи тенденции;
 • да инициират, подпомагат и реализират подготовката на проекти в областта на туризма на локално, регионално, национално и международно ниво;
 • да познават и прилагат нормативно-правната уредба (закони, правилници, стратегии, наредби и др.) с отношение към туризма.
Завършилите притежават следните компетентности:
 • да организират и управляват процесите и дейностите в туризма;
 • да организират и ръководят дейности в категоризирани туристически обекти (средства за настаняване и заведения за хранене и развлечения);
 • да ръководят и извършват основни и допълнителни туристически дейности (хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, агентска, екскурзоводска, информационно-консултантската дейност, аниматорска и др.);
 • да заемат експертни длъжности в държавната и общинска администрация;
 • да управляват дейности в браншовите организации в туризма (сдружения, асоциации, фондации);
 • да ръководят екипи и да участват в разработване на програмни документи – стратегии, планове, концепции за развитието на туризма;
 • да събират, обобщават, анализират, оценяват и предоставят информация за прогнозни цели в туризма;
 • да инициират и подпомагат подготовката на проекти в областта на туризма с локално, регионално, национално и международно значение.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или дипломна работа, съгласно Правилника за дейността и управлението на Стопански факултет и Процедурата за защита на дипломни работи/Процедурата за провеждане на държавен изпит.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в ОКС „Магистър“, образователна програма „Туризъм“ придобиват широкопрофилна подготовка за работа в сектор туризъм, която се формира на база научния инструментариум на икономиката, управлението и географията. Специален акцент в обучението се поставя върху развитието на креативността на всеки обучаем и заедно със значителната теоретична подготовка, те правят студента адаптивен към бързо променящата се пазарна среда и разнообразието от дейности в туризма. Дипломиралите се могат да заемат длъжности:
 • в хотелиерски вериги и комплекси /административни и ръководни длъжности от различни йерархични нива/;
 • в обекти за хранене и развлечения като изпълняват организационни и управленски функции;
 • в туроператорски фирми и туристически агенции като ръководят, организират и извършват посредническа дейност;
 • в държавната администрация и браншовите структури да заемат организационни длъжности;
 • да извършват дейности в туризма като екскурзоводска и аниматорска.
Формирането на образователния потенциал на студента, съответства на съвременните изисквания за професионална реализация на управленските и експертни кадри в туризма, посочени изрично в Националната класификация на професиите и длъжностите. Завършилите обучението си по образователна програма „Туризъм“ могат успешно да се включат в процеса на организация и управление на туризма и събитията в туризма чрез придобитата в магистърската програма специализирана подготовка. След дипломирането си, обучаемите могат да придобият и заемат следните професии и длъжности съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите:
• 14 - ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги;
• 141 - управители на хотели и ресторанти (вкл. всички подгрупи);
• 1431, 6027 - управител, спа център;
• 1431, 6028 - управител, уелнес център;
• 1439 - ръководители на други услуги (в т.ч. управител на заведение за обслужване на населението, къмпинг, туристическа агенция, бюро за услуги, тур. агенции, конферентен център и др.);
• 2422 - специалисти по администриране на политики (експертна работа в публичния сектор);
• 2631 - икономисти (туризъм);
• 3339 - посредници в бизнес услугите, (специалист туроператорска дейност);
• 4221 - консултанти и служители в пътнически агенции (организатор пътувания, резервации специалист туризъм и др.).