Общински финанси


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите за обучение по учебния план от 2 семестъра трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование, ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление.
Кандидатите за обучение по учебния план от 3 семестъра трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование, ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.


Цели на програмата:

Образователната цел на магистърската програма по „Общински финанси“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на финансите в публичния сектор, с акцент върху управлението на общинските финанси. Чрез система от взаимосвързани специални учебни дисциплини се изучават особеностите на общинските бюджети, бюджетното счетоводство, управлението на проекти и обществени поръчки, одита в публичния сектор, прогнозирането и планирането на общинските финанси и пр.

Професионална квалификация:

Икономист – общински финанси

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите в образователна програма „Общински финанси“, ОКС „магистър“ получават знания за:
 • мястото и ролята на общините при управление на публичните средства;
 • бюджетирането в общините;
 • финансовата отчетност в общините;
 • финансовото управление, контрола и одита в публичния сектор;
 • управлението на проекти и обществените поръчки в общините.
Студентите в образователната програма придобиват умения за:
 • формулиране на стратегическите цели на развитието на общините;
 • анализ на финансовото състояние на общината;
 • разработване на бюджетни прогнози;
 • определяне и управление на бюджети и контролиране на разходите;
 • съставяне и управление на проекти на общината;
 • разработване на общински планове.
Студентите, завършили образователна програма „Общински финанси“ овладяват компетенции да:
 • ръководят екипи и участват в разработването на общински бюджети, общински планове и проекти за развитие на общината;
 • събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за решаване на сложни проблеми, свързани с финансовото състояние на общината, с нейното икономическо и социално развитие;
 • изпълняват успешно управленски и експертни дейности в общинската администрация и други институции в публичния сектор;
 • инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност между отделни институции и отдели в публичния сектор, бизнес сектора и гражданските организации, както и да демонстрират лидерски качества за реализацията им;
 • управляват процесите на развитие в условията на турбулентна среда и да се ангажират със значими социални, екологични, научни и нравствени проблеми, които възникват в процеса на тяхната работа.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в общински администрации и други институции от публичния сектор, по проект „Студентски практики“, както и по програма Еразъм + в рамките на Европейския съюз.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студентите в магистърска програма „Общински финанси“ се дипломират след успешно положени семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план, както и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа, при срок на обучение от 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ECTS, или от 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ECTS, в зависимост от учебния план.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Общински финанси” придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” и професионална квалификация “икономист – общински финанси”.
Успешно завършилите образователната програма могат да се реализират като икономисти в общинските финансови отдели/ дирекции, като финансисти на общински структурни звена, като мениджъри, експерти и служители в публични организационни структури на местно, регионално и национално ниво, както и като икономически анализатори, експерти в агенции за регионално развитие и други организации от публичния сектор.
 
Обучението се извършва въз основа на учебната документация (учебни планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, Правилници на ВТУ и др.).