Финанси


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование:
 • ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по професионално направление 3.8. Икономика или специалност „Стопанско управление”, ако се обучават по дву-семестриалния план;
 • ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по други професионални направления, ако се обучават по четири-семестриалния план.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Финанси” е чрез система от специални финансови и интердисциплинарни учебни дисциплини студентите да разширят и обогатят знанията си и да придобият умения и компетенции за работа в различни звена на финансовата система – във финансово-счетоводните и административните отдели на нефинансовите предприятия, като експерти в банките и другите финансови посредници, като финансови специалисти в публичния сектор и пр.

Професионална квалификация:

Икономист-финансист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • чрез система от взаимосвързани специални и интердисциплинарни учебни дисциплини студентите обогатяват и разширяват знанията си за основните звена на финансовата система – публични финанси, корпоративни финанси, банковото дело, финансови пазари, международни финанси;
 • множество икономически проблеми са обект на изучаване от позицията на обвързаността на финансите с останалите функции в стопанските и нестопанските организации в условията на глобализирана и дигитална икономика.
Умения:
 • магистрите по „Финанси” придобиват умения да набират, анализират и интерпретират задълбочено и многоаспектно финансово-счетоводната информация, създавана в икономическите структури;
 • по този начин, едновременно със способността за улавяне и диагностика на сигналите за измененията в стопанската конюнктура, завършилите специалността придобиват умения за вземане на обосновани решения в областта на финансите.
Компетенции:
Дипломираните магистри по специалността „Финанси“ придобиват и развиват лични и професионални компетенции, необходими за бъдещата им реализация, както следва:
 • комуникативни и социални компетенции;
 • предприемчивост, аналитично мислене, организираност, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална подготовка;
 • компетенции за изпълнение на професионални задачи в областта на финансите на експертно ниво.

 

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или дипломна работа, съгласно Правилника за дейността и управлението на Стопански факултет и Процедурата за защита на дипломни работи / Процедурата за провеждане на държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Финанси” придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” и професионална квалификация “икономист-финансист”.
Възможностите за професионална реализация на завършилите програмата са като аналитични и приложни специалисти при финансово-счетоводното и административно управление и обслужване на финансовите и нефинансовите предприятия, като финансови и инвестиционни консултанти, анализатори и кредитни специалисти във финансовите институции, като служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол, както и като специалисти във връзка с финансовото управление в публичния сектор.
Обучението се извършва въз основа на учебната документация (учебни планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, Правилници на ВТУ и др.).