Маркетинг


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Редовна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Образователната програма се предлага за:
 • кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по професионално направление „Икономика“ или по образователна програма „Стопанско управление“, срок на обучение 2 семестъра;
 • кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по друго професионално направление, срок на обучение 4 семестъра;
 • кандидати, придобили ОКС „професионален бакалавър“ от професионално направление „Икономика“, срок на обучение 4 семестъра.

Цели на програмата:

Магистърската програма отговаря на потребността на бизнесорганизациите, сдружения с нестопанска цел, образователни институции и др. от висококвалифицирани кадри с компетенции и опит в областта на маркетинга. Тя подготвя специалисти, които ще допринасят за изграждането и поддържането на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения на организациите с техните клиенти.

Професионална квалификация:

Икономист-маркетолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
      Със завършването на магистърска програма „Маркетинг”,  обучаемите ще придобият практически и теоретични знания за отделните маркетингови функции. Завършилите студенти ще могат да специализират в различни области на икономиката, където ще прилагат нови идеи и решения.
Умения:
      На студентите се предоставя възможност да прилагат придобитите умения и знания за решаване на проблеми и разработването на творчески решения. Това предполага извършване на  съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области. Те ще притежават способности да  формулират  адекватни преценки в различни ситуации като в същото време ще развиват нови умения за прилагане на иновативни методи и инструменти. Дипломираните студенти ще прилагат логическо мислене и ще проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
Компетентности – лични и професионални:
Личните компетентности се изразяват в:
 • компетентности за учене;
 • самостоятелност и отговорност ;
 • комуникативни и социални компетентности.
Професионалните компетентности се изразяват в:
 • владеене на утвърдения в областта на маркетинга понятиен апарат;
 • анализиране на първична и вторична информация и избор на конкретни инструменти за постигане на маркетингови и комуникационни цели;
 • владеене на количествени техники за анализ на данни;
 • формулиране на изводи, аргументиране и предлагане на решения на проблеми, имащи отношение към маркетинговите комуникации.

Възможности за стажове и практики:

Студентите имат възможност за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина по програма „Еразъм+“.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Маркетинг“ се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Магистрите по „Маркетинг” разширяват и усъвършенстват качества, присъщи на тази образователно-квалификационна степен като аналитичност, предприемчивост, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална квалификация.
Дипломираните магистри по „Маркетинг” могат да работят в следните сфери: производствена, непроизводствена, в  различни структури на държавната администрация, научната област, като маркетинг мениджъри и др.
Примерни позиции от Националната класификация на професиите и длъжностите, които биха могли да заемат завършилите специалността, са:
 • 1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране;
 • 1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности;
 • 1221 Ръководители по продажби и маркетинг;
 • 1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността;
 • 1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях;
 • 1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • 1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции;
 • 1411 Управители на хотели;
 • 1412 Управители на ресторанти;
 • 1420 Ръководители в търговията на едро и дребно и др.