Дигитално предприемачество


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

За програмата в същото направление - Кандидатите да са завършили ОКС бакалавър или магистър по професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика.
За програмата в друго направление - Кандидатите да са завършили ОКС бакалавър или магистър по професионално направление извън 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика.

Цели на програмата:

Магистърската програма предлага придобиване на знания за създаването, организацията и успешното управление на различни проекти в дигиталната сфера. За целта сe изучават както  управленски дисциплини, така и такива от полета на науката, извън сферата на управлението като ИКТ и икономика, които да дадат оперативни и стратегически знания в подкрепа на предизвикателствата пред предприемачите и мениджърите в сферата на управлението на дигиталните проекти и програми.

Професионална квалификация:

Мениджър дигитални системи

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Подготовката на завършващите магистърската програма е обвързано с придобиването на знания, свързани със стартирането и управлението на различни по формат и съдържание дигитални проекти, а именно:
 • цялостната роля на ИКТ в настоящата бизнес среда и възможностите, които тя дава за развитие на бизнес;
 • за същността и моделите в предприемачеството и по-конкретно в дигиталното предприемачество – стартиране и първоначално управление на старт-ъп;
 • за организиране и управление на различни формати на предприемачески проекти и инициативи в дигиталната сфера;
 • за формиране и успешно управление на екипи в дигиталното пространство.
Умения:
            Подготовката на завършващите магистърската програма е обвързано с придобиването на умения както следва:
 • владеене на богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения в областта на дигиталното предприемачество в различни структури и формати;
 • да инициират, подпомагат и реализират подготовката на проекти в дигиталната сфера на локално, регионално, национално и международно ниво;
 • да създават и ръководят екипи и участват в процесите на планиране, организиране, ръководене и контролиране на старт-ъпи в дигиталната сфера;
 • да притежават професионални навици и аналитично мислене;
 • да постигат високо ниво на професионализъм в работата.
Компетентности:
Обучението води до придобиване на компетентности и в четирите сфери: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности и професионални компетентности. Особено внимание в програмата се отделя на:
 • проявяването на творчество и новаторство при разработването на дигитални проекти;
 • инициирането на процеси и организирането на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност с цялостната стратегия на компанията като формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;
 • демонстрирането на висока степен на самостоятелност и лесно ориентиране в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използването на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • умението да се представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория в и извън организацията, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработването и излагането на аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • способността да се решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умението да се инициират промени и управляват процеси от областта на дигиталното предприемачество в сложни условия.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики” на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението по магистърската програма се извършва в рамките на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва с писмен държавен изпит или дипломна работа. Минималните стандартни изисквания за дипломиране в ОКС "магистър" по специалност "Дигитално предприемачество" са свързани с получаване на 90 кредита както за магистри, които са бакалаври или магистри от същото, така и от друго професионално направление.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна програма „Дигитално предприемачество“, ОКС „Магистър” намират професионална реализация на длъжностите от клас 2 и клас 1 от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011), имащи връзка с реализиране на дигитални проекти. Те могат да се реализират като водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в частни и държавни структури, които въвеждат и реализират дигитални пакети от услуги, в организации на юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в дигиталната сфера. Подготовката им позволява професионална реализация в собствени или други, в т. ч. и международни предприемачески формати, целящи реализация на иновативни дигитални начинания.