Управление и иновации в аутсорсинг сектора


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 2 семестъра

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по  области на висше образование:
1. Педагогически науки;
2. Хуманитарни науки;
3. Социални, стопански и правни науки;
4. Природни науки;
5. Технически науки.

Цели на програмата:

Целите и задачите са формулирани при отчитане на изискванията на потенциалните потребители и в съответствие с мисията на университета и единните държавни образователни изисквания.
Основната цел е подготовката на конкурентоспособни специалисти в областта на администрацията и управлението в аутсорсинг сектора.
Задачи:
 1. Реализация на програма за подготовка на специалисти в областта на управлението на аутсорсингови компании, познаващи технологията на управление, процесите на разработка и реализация на проекти, проектирането и управлението на кол-центрове и имащи фундаментална подготовка по общообразователни, базови и профилиращи  дисциплини, представящи на обучаемите възможности за по-нататъшно самостоятелно повишаване на равнището на подготовка.
 2. Осигуряване на обучаемите на знания, умения, компетенции, които да им позволят да анализират и оценяват проблемни ситуации, открият възможности за решаване на комплексни проблеми в областта на професионалната им реализация с помощта на съвременните компютърни технологии и резултатите от експериментално-изследователските разработки.
   

Професионална квалификация:

Магистър по управление на аутсорсинга

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
                 Знания:
 • притежава широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани в съответната област, които надграждат достигнатото в предходния етап на обучение;
 • познава, разбира и изразява теории, концепции, принципи и закономерности владее високоспециализирани практически и теоретични знания,  вкл. авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • демонстрира критично осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области.
                 Умения:
 • владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения;
 • прави диагностика на проблемите и ги решава, като се основава на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявява способност за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;
 • формулира адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики;
 • демонстрира свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в специализираната сфера на работа;
 • намира и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер;
 • проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
                 Компетентности – лични и професионални:
 • самостоятелност и отговорност;
 • компетентности за учене;
 • комуникативни и социални компетентности;
 • професионални компетентности.

Възможности за стажове и практики:

 1. Възможности за участие в програмите на ЕС, касаещи студентския обмен с цел обучение и стаж в чужбина по специалността.
 2. Възможности за участие в работата на съвременни кол-центрове.
   

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Да бъдат присъдени 60 кредита.
 2. Успешно издържан държавен изпит.

Професионална реализация:

Учебният план на специалността и преподавателската обезпеченост се реализират при спазване на балансираност между теоретични знания, практически умения и изисквания на потребителите на образователния продукт. Балансът се постига с помощта на:
 • ориентация към практическата подготовка на бъдещите специалисти;
 • съответствие на съдържанието на програмата с изискванията и особеностите на съвременната ситуация на пазара на труда в областта на аутсорсинга;
 • наличието на достатъчно ресурси, необходими за повишаване на качеството на подготовка на кадрите, както по отношение на усъвършенстване на материално-техническата база, така и по отношение на професионалното равнище на преподавателския състав;
 • създаване на възможности за целева подготовка на специалисти в рамките на сътрудничеството между ВУЗ и конкретни организации. По този начин основната задача на целевата подготовка е удовлетворението на конкретни потребности на конкретни организации от висококвалифицирани кадри, тяхното практическо обучение и последваща реализация.
Настоящата специалност подготвя специалисти за широк набор от длъжности в три класа на Националната квалификация на професиите и длъжностите в Република България – 2011. Преди всичко обучаваните могат да се реализират в групите длъжности в клас 1. Ръководители като във всеки от подкласовете:
11. Законодатели, висши представители и изпълнителни директори,
12. Административни ръководители и ръководители в търговски дружества,
13. Ръководители в производството и специализираните услуги и
14. Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги, има конкретни длъжности, подходящи за тези специалисти, в зависимост от професионалния им стаж.
В клас 2. Специалисти могат да се идентифицират подходящи варианти за професионално реализиране и по-специално в подкласове:
24. Стопански и административни специалисти и
25. Специалисти по информационни комуникационни технологии.
За завършилите тази специалност без професионален опит има възможност да се кандидатства за вакантни длъжности от клас 3. Техници и приложни специалисти, по-конкретно подкласове:
33. Стопански и административни приложни специалисти.