Управление на проекти


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите да са завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика; други професионални направления.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Управление на проекти” е чрез система от взаимосвързани учебни дисциплини студентите да придобият нови управленски знания, свързани с управлението на проектните дейности. Целта на програмата е да създаде управленци, които да притежават необходимите управленски знания, които по-късно да прераснат в умения и компетентности за такава специфична дейност, каквато е проектната.

Професионална квалификация:

Магистър по управление на проекти

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
Завършилите обучението си по магистърска програма „Управление на проекти” придобиват познания относно многоаспектната работа в проектни начинания - същност на проектната дейност, организация, технология на проектите, управление на цикъла на проекта и на хората, ангажирани в тях. Освен тези компетентности се придобиват и знания относно Кохезионната политика на ЕС, релацията организация-организационно развитие-проекти и управлението на риска в проектната сфера. В зависимост от индивидуалните търсения на обучаваните магистри, програмата дава възможност за придобиване и/или разширяване на знания чрез широк кръг избираеми и факултативни дисциплини.
Умения:
Магистърската програма „Управление на проекти” сполучливо подпомага придобиването на практически умения за разработване и управление на проекти, както финансирани от собствени средства, така и такива за безвъзмездно финансиране.
Компетентности:
 • осъществяване на управленски функции;
 • лидерство;
 • управление на проектни екипи;
 • управление на риска;
 • иницииране на проекти, водещи до организационно развитие;
 • анализиране на информация и ефективно решаване на проблеми чрез реализиране на проектни идеи;
 • водене на преговори;
 • изграждане на взаимоотношения.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Управление на проекти“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение:
• 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и по професионално направление 3.8.Икономика;
• 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление.

Професионална реализация:

Успешно завършилите магистри могат да се реализират както като:
 • мениджъри при разработването на проектни предложения;
 • консултанти при разработване и управление на проекти;
 • ръководители или ключови участници във фазата на изпълнение и мониторинг на проектни начинания.