Управление на човешките ресурси


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите да са завършили ОКС бакалавър или магистър по професионално направление "Администрация и управление" или "Икономика" за програмата от същото професионално направление, а извън тези две професионални направления кандидатите се обучават по програмата за друго професионално направление.
 

Цели на програмата:

Магистърската програма предлага придобиване на знания за съвременното управление на хората в динамично развиващите се организации. За целта сe изучават както  управленски дисциплини, така и  такива от полета на науката, извън сферата на управлението като право, психология и икономика, които да дадат оперативни и стратегически знания в подкрепа на предизвикателствата пред мениджърите в сферата на управлението на човешките ресурси.

Професионална квалификация:

Мениджър човешки ресурси

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Подготовката на завършващите магистърската програма е обвързано с придобиването на знания, свързани с управлението на хора, а именно:
 • подбор на персонала и деловото му оценяване;
 • организационно развитие;
 • управление на хората в международен контекст;
 • въвеждането и успешното управление на човешките ресурси през призмата на стратегическите цели на организацията;
 • мотивирането на хората посредством инструментите на кариерно развитие, менторство, коучинг, социално отговорни активности и др.;
 • управление на групи и екипи.
Умения:
 Подготовката на завършващите магистърската програма е обвързано с придобиването на умения както следва:
 • владеене на богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения в областта на управлението на хората в различни структури и формати;
 • извършване на диагностика и решаване на проблеми при управлението на хората в съвременните организации, в т. ч. и въвеждане на иновации, основаващи се на съвременни изследвания;
 • формулиране на адекватна преценка по отношение персонала в организациите в ситуации, характеризиращи се с асиметрична информация и непредсказуемост;
 • развиване на нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики по управление на хората;
 • демонстриране на свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми при проявлението на функцията по мениджмънт на хора;
 • проявяване на инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
Компетентности:
Обучението води до придобиване на компетентности и в четирите сфери: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности и професионални компетентности. Особено внимание в програмата се отделя на:
 • проявяването на творчество и новаторство при разработването на проекти в областта на управлението на хората;
 • инициирането на процеси и организирането на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност с цялостната стратегия на компанията като формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;
 • демонстрирането на висока степен на самостоятелност и лесно ориентиране в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използването на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • умението да се представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория в и извън организацията, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработването и излагането на аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • способността да се решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умението да се инициират промени и управляват процеси от областта на управлението на хората в сложни условия.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението по магистърската програма се извършва в рамките на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва с писмен държавен изпит или дипломна работа. Минималните стандартни изисквания за дипломиране в ОКС "магистър" по специалност "Управление на човешките ресурси" са свързани с получаване на 60 кредита за магистри, които са бакалаври или магистри от ПН 3.7 и ПН 3.8 и 90 кредита за магистри, които са бакалаври или магистри от друго професионално направление, извън посочените по-горе.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма "Управление на човешките ресурси" успешно могат да се реализират като ръководители в разнообразни по големина и специфика предприятия и институции и най-вече като специалисти и мениджъри на отдели по управление на човешките ресурси. Успешно професионално развитие може да бъде реализирано и в организациите, имащи за цел стратегическо и оперативно управление на хората в различните министерства, държавни структури, агенции, инспекторати, областни и общински администрации, както и експерти и консултанти в различни институции на Европейския съюз в областта на управлението на човешките ресурси, като научни изследователи и т.н. Добра реализация може да се осъществи и в сферата на консултантските услуги по управлението на хората.