Здравен мениджмънт


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет) - 3 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 3 семестъра

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите да са завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалности от други професионални направления.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Здравен мениджмънт” е чрез система от взаимосвързани икономически, управленски и медицински учебни дисциплини студентите да придобият нови управленски знания, които по-късно да прераснат в умения за да могат завършилите да се справят с предизвикателствата при управлението на различни равнища на здравната система. Целта на програмата е да създаде управленски кадри, които да притежават необходимите знания, умения и компетентности.

Професионална квалификация:

Магистър по здравен мениджмънт

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • ефективност и целесъобразност;
 • съкращаване на разходите;
 • увеличаване на печалбата;
 • вземане на решения;
 • преговори;
 • интегриране;
 • творческо мислене;
 • новаторство.
Умения:
 • предприемчивост;
 • комуникативност;
 • аналитично мислене;
 • организираност;
 • стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка.
Компетентности:
 • осъществяване на управленски функции в сферата на здравеопазването;
 • мотивиране;
 • лидерство;
 • управление на групи и екипи;
 • управление на риска;
 • иницииране на промени, водещи до организационно развитие;
 • анализиране на информация;
 • ефективно решаване на проблеми;
 • водене на преговори;
 • изграждане на взаимоотношения.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS.

Професионална реализация:

Дипломираните магистри по „Здравен мениджмънт” могат да работят главно в здравната сфера и да заемат различни ръководни длъжности.