Публична администрация


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)  Дистанционна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите да са завършили ОКС бакалавър или магистър от същото професионално направление или по професионално направление 3.8.Икономика; друго професионално направление като продължителността на обучение е различна според придобитото предходно образование.

Цели на програмата:

Магистърската програма предлага придобиване на знания за съвременното управление на хората в динамично развиващите се организации. За целта сe изучават както управленски дисциплини, така и такива от полета на науката, извън сферата на управлението като право, психология и икономика, които да дадат оперативни и стратегически знания в подкрепа на предизвикателствата пред мениджърите в сферата на управлението на човешките ресурси.

Професионална квалификация:

Мениджър в публичния сектор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
1. Съдържателни знания в областта на управлението на публичния сектор, икономиката и правото, свързани с:
 • използването на различни управленски теории;
 • реализирането на управленските функции;
 • прилагане на управленски, подходи, принципи и методи;
 • използване на управленски технологии;
 • изработване на управленски решения;
 • публичните и корпоративните финанси и инструментите, които използват институциите във финансовата сфера;
 • българската счетоводна практика и международните счетоводни стандарти;
 • правно-административните основи на публичния сектор и неговата правна регламентация.
2. Концептуални знания, свързани с:
 • стратегическото управление;
 • планиране и прогнозиране;
 • управлението на проекти;
 • управлението на кризи;
 • управление на риска;
 • устойчиво развитие.
3. Хуманитарни знания, свързани с:
 • управлението на човешките ресурси;
 • организационното поведение;
 • управлението на комуникациите и връзките с обществеността;
 • управлението на организационната култура.
4. Специализирани знания, свързани с публичния сектор по мениджмънт, свързани с:
 • държавната администрация;
 • местното самоуправление;
 • електронното правителство;
 • управление на логистичните дейности;
 • управление на административните разходи;
 • политика и публична власт.
5. Технологични знания, свързани с:
 • информационни системи и технологии.
Умения:
Основни умения:
 • дефиниране и анализиране на различни управленски, икономически, социални и екологични проблеми и разработване на варианти за вземане на решения;
 • привличане, подбор и назначаване на човешки ресурси, използване на мотивиращи форми и системи за оценяване и възнаграждаване на трудовото представяне в публичния сектор;
 • осъществяване на ефективни вътрешно и външно организационни комуникации;
 • прилагане на съвременни информационни технологии.

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които ще им помогнат да бъдат мениджъри със стратегическо мислене и поведение, съобразено с глобалните процеси и тенденции и лидери компетентни и способни да прилагат различни управленски парадигми и ефективни практики, водещи до повишаване на ефективността на системите в публичния сектор.

Компетентности:
Обучението води до придобиване на компетентности и в четирите сфери: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности и професионални компетентности. Особено внимание в програмата се отделя на такива компетентности като:
 • ефикасност на управлението;
 • планиране;
 • мотивиране;
 • лидерство;
 • водене на преговори;
 • управление на екип;
 • изграждане на взаимоотношения;
 • решаване на проблеми.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Публична администрация“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение:
• 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и по професионално направление 3.8.Икономика;
• 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление.

Професионална реализация:

Дипломираните магистри по “Публична администрация” могат да работят по служебно или трудово правоотношение в:
 • администрация на министерства;
 • администрация на държавни или изпълнителни агенции;
 • администрация на държавни комисии;
 • областна администрация;
 • администрация на общини и кметства;
 • научни структури с насоченост към публичната администрация.
Магистрите по “Публична администрация” могат да заемат разнообразни длъжности като напр.:
 • мениджъри на оперативно, средно и висше управленско равнище в организации от публичната сфера;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публичната администрация;
 • ръководители и координатори на проекти;
 • сътрудници на висшето ръководство на държавни структури;
 • консултанти и експерти по организационно развитие.