Бизнес администрация


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет) - 3 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 3 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 3 семестъра
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 4 семестъра  Дистанционна (Стопански факултет) - 4 семестъра

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите да са завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика; други професионални направления.

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Бизнес администрация” е чрез система от взаимосвързани икономически и управленски учебни дисциплини студентите да придобият нови управленски знания, които по-късно да прераснат в умения, за да могат завършилите магистърската програма да се справят със съществуващите предизвикателства. Основната цел е създаването на мениджъри за различни управленски равнища, които да притежават необходимите знания, умения и компетентности.

Професионална квалификация:

Магистър по бизнес администрация

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Съдържателни знания в областта на:
 • организационното развитие;
 • логистика;
 • оперативното управление;
 • стартирането на собствен бизнес;
 • проучването и внедряването на върхови постижения.
Концептуални знания в областта на:
 • стратегическото управление;
 • развитието на организацията и човешкият фактор;
 • развитието на международни бизнес взаимодействия;
 • корпоративното предприемачество.
Хуманитарни знания в областта на:
 • ръководството;
 • лидерството;
 • мотивирането;
 • управлението на екипи;
 • организационната култура.
Умения:
 • ефективност и целесъобразност;
 • използване на управленски подходи, принципи и методи;
 • дефиниране, анализиране и решаване на проблеми;
 • внедряване на иновативни практики;
 • справяне с несигурността;
 • създаване и представяне на информация;
 • работа в екип;
 • ефективно комуникиране и взаимодействие;
 • осъществяване на изследвания;
 • анализ и оценка на резултатите.
Компетентности:
 • осъществяване на управленски функции;
 • мотивиране;
 • лидерство;
 • управление на групи и екипи;
 • управление на риска;
 • иницииране на промени, водещи до организационно развитие;
 • анализиране на информация;
 • ефективно решаване на проблеми;
 • водене на преговори;
 • изграждане на взаимоотношения.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Бизнес администрация“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение:
• 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и по професионално направление 3.8.Икономика;
• 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление;
• 4 семестъра и присъдени не по-малко от 120 кредита по ЕСТS за магистри, които са за завършили образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по професионално направление "Администрация и управление".

Професионална реализация:

Дипломираните магистри по Бизнес администрация могат да работят в различни сфери на икономическа дейност:
 • промишленост;
 • селско и горско стопанство;
 • строителство;
 • търговия и транспорт;
 • туризъм, здравеопазване и социална работа;
 • наука и образование;
 • държавно и местно управление.
Заемани длъжности:
 • мениджъри на оперативно, средно и висше управленско равнище в национални и международни бизнес организации;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия с различен предмет на дейност;
 • ръководители и координатори на проекти;
 • сътрудници на висшето ръководство на фирми, местни и държавни структури;
 • консултанти и експерти по организационно развитие.