Право


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Юридически факултет)  Задочна (Юридически факултет)

Обучаващо звено:

Юридически факултет

Изисквания за прием:

 1. Завършено средно или висше образование.
 2. Полагане на кандидат-студентски изпити по Български език и История на България съгласно правилника на ВТУ.

Цели на програмата:

 • да подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри съобразно изискванията на пазара на труда, индивидуалните потребности на обучаемите и потребностите на гражданското общество;
 • да поддържа и повишава качеството на образованието и осигурява образование през целия живот;
 • да стимулира научноизследователската и художественотворческата дейност;
 • да развива академичния и институционалния потенциал и поставя в центъра на политиката си студента като пълноправен партньор и активна страна в образователния процес

Професионална квалификация:

Юрист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • усвояват се голям обем от знания в областта на правото ( вътрешно, европейски и международно), както фундаментални, така и специфични от съответните правни клонове;
 • знанията се усвояват надграждащо и чрез установяване на връзки между отделните блокове информация;
 • получените знания се отливат както със висока теоретична стойност, така и с засилена практическа приложимост;
 • получените знания дават възможност за реализация във различни сфери на обществения живот.
Умения:
 • аналитичност;
 • способност да разглеждат и решават комлексни проблеми използвайки знания от различни области;
 • самостоятелно търсена и боравене с източници на информация с формирано критично отношение към тях;
 • формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост, търсене на нестандартни решения.
Компетентности:
 • завършилите студенти имат компетентности, свързани с формиран понятиен и езиков апарат;
 • възможност за абстрактно мислене и извеждане на решения на база получената информация;
 • самостоятелно вземане на решения и боравене с документи и източници на информация;
 • възможност да управлява процеси и да поставят началото на процеси за чието развитие да следят.

Възможности за стажове и практики:

В рамките на осъществяваната практическа подготовка, студентите провеждат междинни учебни стажове, както следва: втори курс - в общинските и областните администрации, трети курс - в районните съдилища и прокуратури, четвърти курс - в окръжните съдилища и прокуратури. Стажовете се провеждат организирано, под прякото ръководство на преподавател и в тясно сътрудничество с представители на съответната институция. Учебната практика се осъществява по програма на юридическите факултети, съгласувана с министъра на правосъдието.
В ЮФ функционира и Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове. Същата е структурирана в три секции - гражданско и семейно право, трудово и осигурително право и административно право.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите по специалността "Право" завършва с полагане на три държавни изпита съответно по „Публичноправним науки“, по „Гражданскоправни науки“ и по „Наказателноправни науки.  Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия, която включва: двама хабилитирани преподаватели, съответно по публичноправни, по гражданскоправни или по наказателноправни науки  и един представител на практиката - съдия от Върховния касационен съд или от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура или от Върховната административна прокуратура или служител на Министерството на правосъдието с юридически стаж не по-малко от 12 години.
Държавният  изпит има писмена и устна част.  Писменият държавен изпит е анонимен и се състои в решаване на казус. Оценката от писмения държавен изпит е "издържал" или "неиздържал", като до устен изпит се допускат студентите, издържали писмения изпит. Всеки от устните държавни изпити по публичноправни, по гражданскоправни и по наказателноправни науки се полага по единен държавен конспект, утвърден от министъра на образованието и науката и министъра на правосъдието.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план и положили успешно държавните си изпити, получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация "юрист" на образователната и квалификационна степен "магистър".

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Право“ могат да се реализират като:
 • съдии, прокурори, следователи;
 • разследващи полицаи;
 • адвокати;
 • арбитри;
 • медиатори;
 • юрисконсулти в държавни, общински, областни институции, търговски дружества, банки, застрахователни дружества и др.;
 • правни експерти;
 • държавни служители;
 • публични и частни изпълнители;
 • правни консултанти;
 • научни работници в различни области на правото.