Дигитални комуникации и медии


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за студенти с квалификация по:
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Педагогически науки;
 • Сигурност и отбрана.
Допълнителни изисквания:
 • успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити (защита на дипломна работа).

Цели на програмата:

Магистърската програма „Дигитални комуникации и медии“ е насочена към студенти с мотивация за придобиване на знания и практически умения по съвременната медийна среда и нейната култура, по развитието на журналистиката и комуникациите в дигитален формат. Програмата съчетава традиционните медийни изследвания с новите комуникационни практики, възникващи през новия век – непрекъсната иновация, поява на нови форми на комуникация в журналистиката, PR-a, политическия маркетинг, превръщането на дигиталните комуникации и медийна активност в глобална индустрия. Образователната насока на програмата е към осмислянето и разработването на комуникационни стратегии в отговор на днешните дигитални предизвикателства пред медиите, с акцент върху съвременните теми в комуникационното знание и върху нововъзникващите технологични решения. Заедно с това програмата има аналитична насоченост и предоставя знания и умения, необходими за взаимодействие с аудиторията, осмисляне на феномена на комуникацията, работа с емпирични данни, анализ на влиянието чрез социалните медии, управление на комуникационните активности онлайн.
Магистърската програма цели широка подготовка по разнообразни теми на принципа на мултидисциплинарността и въвежда интердисциплинарния подход в обучението чрез включването на разнообразни и важни за съответната квалификация дисциплини. В учебния план на магистърската програма присъстват курсове като „Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи“ (ориентиран към съвременните форми на дигитални комуникации в мрежова среда и принципите и инструментите за управление на комуникационните процеси на различни социални платформи за медийна дейност), „Бранд мениджмънт“ (разглежда актуални въпроси за устойчивата ос между модерния бранд в различните области като цялостна концептуална и комуникационна система), „Политически комуникации и маркетинг“ (дава знание за отношенията държава – медии – общество и въвежда студентите в проблема за значението и реализирането на политическото посредничество при демокрацията), „Комуникационен дизайн и дигитална среда“ (фокусиран към новите функции на комуникационния дизайн в дигиталната среда, която съществено променя начина на потребление на информацията). Чрез включването в учебния план на курсове като „Философия и етика на комуникациите“, „Социология на комуникациите“, „Медиен език и стил“ и др. програмата постига мултидисциплинарен резултат и подготовка на младите хора.
Магистърската програма предлага и достатъчен набор от избираеми дисциплини, които допринасят за обогатяване на съвременните знания на студентите относно дигиталния обрат в комуникациите и социалните следствия от него. Те дават възможност за допълнителен научен поглед към дигитализацията на комуникационния процес в обществото – като академична област, културен пейзаж и като важна езикова структура, а също и създават различни допълнителни практически умения за работа в дигитална медийна среда.

Професионална квалификация:

Магистър по дигитални комуникации и медии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Магистърската програма се основава на резултати от научни изследвания и практики, като се фокусира върху начина, по който дигиталните комуникации и медии оформят социалните области на идентичност и общуване, на културата и морала, на политиката, бизнеса и маркетинга днес. Студентите ще бъдат квалифицирани да работят като водещи специалисти в областта на обществените комуникации и информационните науки и ще се чувстват уверени и квалифицирани в условията на дигитална комуникационна и медийна среда. Завършилите програмата придобиват компетенции, познания и умения в полето на съвременната теория за дигиталните комуникации, както и практически способности за изпълнение на функциите на специалист, ръководители и консултанти в областта на дигиталното информационно поле. Професионалните способности и компетенциите, които студентите ще придобият, ще дадат редица възможности за професионална кариера, която включва работа в областта на социалните медии, дигиталния маркетинг, в публични комуникационни въздействия в търговски, политически или неправителствен социален контекст. По-конкретните професионални компетентности съдържат умения за: познаване на съвременната структура на комуникациите и световните медии, дигиталната им промяна и начините на тяхното комуникационно влияние, изучаване на основите на комуникационния дизайн и ориентация в медийната среда, както и овладяване на ефективни комуникационни техники и умения като част от професионалния профил на експерт по дигитални медии и комуникации.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Програмата цели да подготви висококвалифицирани специалисти в отговор на спешната нужда на пазара на труда от професионалисти с утвърдени практически знания и умения за работа в дигитална среда. Предлаганата магистърска програма ще подготвя експерти, които могат да се реализират в: социални медии, работа по сайтове на традиционните медии – печат, радио, телевизия, дигитални медийни компании, специалисти в PR агенции, ръководни служители в рекламни агенции, ръководители на PR и рекламни отдели на корпорации и институции, квалифицирани служители в маркетингови отдели на различни бизнеси, онлайн агенции. Завършилите програмата могат да се реализират също като онлайн програмни директори, мениджъри в социалните медии, репортери и продуценти в държавни и частни радио или телевизионни канали. Тази програма също така ще подготви студентите да осъществят успешна кариера в областта на политическата комуникация, научно-приложните комуникационни изследвания или консултантски услуги. Магистрите, въз основа на усвоения цялостен подход към дигиталните комуникации, ще успеят да се реализират пълноценно в съвременни професионални области и водещи медийни компании, позиции, изискващи познания и компетентности за съвременната информационна среда, които са ключови за активно участие в политическия, културния, икономическия и образователен живот в обществото. Завършилите успешно магистърската програма могат да участват в създаването и менажирането на експертни и професионални екипи, които да решават комуникационни проблеми в различни сфери на креативните и културните индустрии.
Завършилите програмата магистри по Дигитални комуникации и медии могат да се реализират в областта на:
 • обществени комуникации;
 • медии и информация;
 • стопанска и информационна дейност;
 • политическа комуникация и политически маркетинг;
 • специалист или ръководител в ПР отдел;
 • икономика, организация и мениджмънт;
 • управление на информация и маркетинг;
 • управление на социални мрежи;
 • проектна и продуцентска дейност.