Комуникационен и библиотечен мениджмънт


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен.

Цели на програмата:

Магистърската програма „Комуникационен и библиотечен мениджмънт” има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в съответствие с актуални обществени потребности, в синхрон със съвременните изисквания на обществото и държавните институции в регионален, национален и наднационален аспект. Цялостният учебен процес се стреми да отговори на конкурентна образователна среда и да изпълни европейските изисквания и национални приоритети за повишаване на качеството на образованието.

Професионална квалификация:

Библиотечен и информационен мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Знания:

     • завършилите образователно-квалификационна програма „магистър” на специалност „Комуникационен и библиотечен мениджмънт” придобиват специализирани и надграждащи знания чрез задължителни дисциплини, които отразяват традиционни и модерни схващания и изисквания към професията. В зависимост от своите предпочитания и лична мотивация студентите имат възможност да профилират обучението си чрез избираеми дисциплини.

Умения:
Завършилите образователната програма придобиват умения за:
 • да формулират стратегически и практически подходи и решения в динамично променящата се информационна среда;
 • да създават и популяризират отраслова библиография;
 • да работят с различни възрастови целеви групи, вкл. и деца;
 • да реализират иновативни библиотечни практики.
Компетентности – лични и професионални
Завършилите магистърска специалност „Комуникационен и библиотечен мениджмънт” придобиват компетентност за провеждане на регионална и национална библиотечна и информационна политика относно:
 • мястото на библиотеките в информационното общество;
 • ефективността и качеството на библиотечните услуги в света на глобалните комуникации;
 • зависимостта и връзката между издателските практики и институциите;
 • осъществяване на адекватно комуникационно поведение в обществото и в междуинституционалните отношения.

Възможности за стажове и практики:

По време на своето обучение на студентите, изучаващи магистърската програма „Комуникационен и библиотечен мениджмънт”, се предоставят възможности за пряко наблюдение и включване в реална работна среда (присъствена и онлайн) в различни видове библиотеки и сродни институции, обработващи и систематизиращи различни видове библиотечна, библиографска и сродна информация.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона  за висше образование и спецификата на обучителната програма, която изисква от студентите да притежават задълбочени знания относно:
 • съвременните аспекти на библиотечния мениджмънт;
 • тенденциите в прилагането на стратегии за развитието на библиотеките;
 • създаването на специализирани колекции в съвременната библиотека;
 • защитата на интелектуалната собственост;
 • използването на специализирана литература, терминология, нови информационни технологии и носители на информация;
 • висока обща култура.
Обучението на студентите завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

След дипломирането си в магистърска програма „Комуникационен и библиотечен мениджмънт”, колегите могат да се реализират на следните работни позиции:
 • във всички видове библиотеки на национално и регионално ниво;
 • в информационно-обслужващи звена;
 • в сферата на културата, медиите, книгоиздаването и в целия информационен сектор.
Конкретните длъжности, които завършилите студенти могат да заемат съгласно „Националната класификация на професиите и длъжностите”, са: библиотекар, библиотекар-експерт, библиограф, библиограф-информатор и др.