Медии и пиар комуникация


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен.

Цели на програмата:

Магистърската програма отговаря на потребността на институциите, бизнесорганизациите, политическите партии, сдруженията с нестопанска цел и др. от висококвалифицирани кадри с компетенции и опит в областта на медиите и пиар комуникацията. Тя подготвя специалисти, които ще допринасят за изграждането и поддържането на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения на организациите/институциите с техните приоритетни публики.

Професионална квалификация:

Експерт по връзки с обществеността

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Знания:
     завършилите образователната програма притежават широк спектър от теоретични и практически знания в областта на медиите, пиара, рекламата, маркетинговите комуникации и брандинга.
Умения:
Завършилите образователната програма притежават умения за:
     медийни, комуникационни и маркетингови анализи;
     стратегическо планиране и управление на комуникацията;
     прилагане на ефективни методи и техники в осъществяването на антикризисни стратегии и програми;
     съчетаване на различни подходи за изграждане и поддържане на благоприятен организационен имидж;
     обработка  и ефективно използване на данни посредством технологиите;
     работа в режим на взаимодействие с широк кръг експерти от други сфери, които имат отношение към медиите и пиар комуникацията;
     работа по съвместни проекти с организации и фирми-партньори.
 
Компетентности – лични и професионални
   1. Самостоятелност и отговорност:
     завършилият образователната програма умее да изгражда административно организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
     демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
     проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
     инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им.
   2. Компетентности за учене:
     завършилият образователната програма системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
   3. Комуникативни и социални компетентности:
     завършилият образователната програма умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
     разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.
   4. Професионални компетентности:
     завършилият образователната програма събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от сферата на комуникациите и медиите;
     интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
     прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
     демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

Магистърската програма осигурява възможности за провеждане на учебни практики и стажове в печатни и електронни медии, институции на държавната и местната власт, организации и др. Студентите имат възможност за участие в студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина по програма „Еразъм+“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит или защита на магистърска теза се допускат студентите, които са  положили успешно всички семестриални изпити.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма могат да работят като ПР експерти в пресслужби, в отдели и в други специализирани звена на държавната администрация, в комуникационни агенции, медии, политически партии, неправителствени организации, културни институции и бизнес структури.
Съгласно Националната класификация на длъжностите, 2016 г., завършилите биха могли да заемат следните работни позиции:
     243 Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността;
     2431 Специалисти по реклама и маркетинг;
     2432 Специалисти по връзки с обществеността;
     2642 Журналисти;
     2656 Радио - телевизионни и други говорители.