Социални иновации и социални политики


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по образователни програми (специалности) в професионални направления от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.

Цели на програмата:

Образователната програма „Социални иновации и социални политики”  е съвместна програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Техническия университет – Габрово. Тя е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г..
Магистърската програма „Социални иновации и социални политики” предоставя задълбочени познания за  съвременните тенденции в развитието на социалните политики и използването на социалните иновации като ефективен механизъм за посрещане на нарастващите социални предизвикателства и инструмент за модернизация на социалните политики.
Програмата има за цел да осигури специализирана теоретична и практическа подготовка в областта на социалните иновации и социални политики, необходима за разработване и прилагане на ефективни политики и модели за социално включване на уязвими групи от населението и модернизиране на социалните услуги.
Магистърската програма е съобразена с очертаната необходимост от разработване на нови социални политики и установяване на нови социални практики, ориентирани към качество на социалните услуги, развитие на социалното предприемачество и иновациите в социалната сфера, регламентирани в европейските и национални стратегически документи за развитие. Магистърската програма „Социални иновации и социални политики” няма аналог в българската образователна система, тъй като цели обучение на нов вид експерти, които ще съдействат за развитието на социалните политики и иновации на различни равнища– държава, общини, неправителствен сектор и местни общности.
 

Професионална квалификация:

Експерт, социални политики

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • широк спектър от теоретични и практически знания в областта на социалните иновации, социалните предизвикателства, създаване и управление на социални предприятия;
 • познаване и разбиране на сравнителните перспективи на системите за социална защита и осмисляне на политиките в областта на социалните неравенства и социалното включване;
 • проектиране и прилагане на предприемачески инициативи и иновации, свързани с посрещане на социалните предизвикателства;
 • възможност за моделиране на социални иновации в социалните услуги, разработване на иновативни социални проекти и усвояване на методи, насочени към за активно социално включване;
 • планиране, ръководство и управление на проекти, чийто предмет са социални проблеми;
 • аналитично осмисляне на ролята на партньорствата между публичните и частните организации при разработването на устойчиви политики за социално развитие и иновации за социално въздействие;
 • прилагане на интернет базирани системи в социалната сфера, както и знания за защита на интелектуални продукти и услуги и въведени иновации.
Умения:
 • свободно прилагане на иновативни методи и инструменти при решаване на сложни задачи и проблеми в социалната сфера за взимане на рационални, аналитични и гъвкави решения;
 • диагностика и решаване на социални проблеми чрез интегриране на знания от нови и/или интердисциплинарни области;
 • провеждане на научни и научно-приложни изследвания и разработване на изследователски инструментариум в областта на социалните политики;
 • умения за разработване на иновативни проекти и прилагане на иновации в социалната сфера;
 • умения за новаторство, предприемачество, комуникативност и креативност;
 • умения за мобилизиране на ресурси и формиране на междусекторни партньорства с цел въвеждане на иновации и промяна в социалната сфера.
Компетентности:
 • въвеждат социални иновации и самостоятелно управляват екипи като взимат решения за сложни социални проблеми в непредсказуема среда с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • проявяват творчество и новаторство при разработване на социални проекти;
 • инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им;
 • формулират и представят ясно и разбираемо собствени идеи, формулировки и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория;
 • разработват и представят аргументирани схващания относно социалните процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • събират, обработват и интерпретират специализирана информация с цел решаване на сложни проблеми в социалната сфера;
 • интегрират широк спектър от знания и източници на информация, въз основа на което предлагат иновативни решения в сложна и непозната среда;
 • демонстрират способност за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и специализирана среда;
 • използват и прилагат информационни и комуникационни технологии за развитие и прилагане на социални иновации.

Възможности за стажове и практики:

Сключените междуинституционални договори между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Техническия университет-Габрово и социални институции на територията на общините В. Търново и Габрово дават възможност за провеждане на учебна практика, практически упражнения и семинари в работна среда.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • образователни и изследователски мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Социални иновации и социални политики“, ОКС „магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение от 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS.

Професионална реализация:

Завършилите образователна програма “Социални иновации и социални политики“, ОКС „магистър“ намират професионална реализация като експерти по администриране на политики на различни равнища в държавната и общинска администрация, в структури на юридически лица с нестопанска цел и частни компании; консултанти при развитие на социални услуги и експерти по внедряване на социални иновации в различни сфери.