Психо-социална рехабилитация


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет) - 2 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 2 семестъра

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по професионално направление „Социални дейности” или по образователни програми: Социална педагогика, Специална педагогика, Психология, „Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска рехабилитация.

Цели на програмата:

Да осигури специализирана теоретична и практическа подготовка в областта на социалната работа с деца и лица със специални потребности за осъществяване на социална рехабилитация и психологическа подкрепа за социално включване.

Професионална квалификация:

Специалист в социална услуга

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите в образователна програма „Психосоциална рехабилитация“, ОКС „Магистър“ получават знания за:
 • социалните, психологическите, икономическите, здравните и екологични проблеми на хората с увреждания и психични проблеми;
 • историята, философията, правния статут на услугите и институциите в системата за рехабилитация, както и ролята и функциите на практикуващите рехабилитация;
 • услугите по заетостта и ресурсите на общността, достъпни за хората с увреждания и психични проблеми;
 • техники, модели и програми за психо-социална рехабилитация;
 • етичните принципи и модели за вземане на решения за улесняване на ефективното предоставяне на психо-социални рехабилитационни услуги.
Студентите в образователна програма „Психосоциална рехабилитация“, ОКС „Магистър“ овладяват умения за:
 • прилагане на принципи, концепции и практики на психо-социалната рехабилитация;
 • планиране, прилагане и оценка на планове за клиент-центрирана психосоциална рехабилитация;
 • оценка на психосоциална рехабилитационна програма или услуга;
 • описване, диагностициране и оценка на различни психологически, физически и поведенчески състояния;
 • идентифициране, критично анализиране и прилагане на доказателства за психосоциални рехабилитационни подходи и техники;
 • участие в практико-приложни изследвания и проекти в областта на психосоциалната рехабилитация.
Студентите, завършили образователна програма „Психосоциална рехабилитация“, ОКС „Магистър“ могат да:
 • прилагат принципи, концепции и практики за професионална и социална рехабилитация и психологическа подкрепа;
 • изпълняват административно управленски и професионални дейности при спазване на институционални изисквания и стандарти за работата, работа в екип;
 • познават и оценят различни психологически, физически и поведенчески състояния;
 • планират, прилагат и оценяват планове за психосоциална рехабилитация;
 • подпомагат постигането и поддържането на среда, необходима за оптимално качество на живот и независимо функциониране на подпомаганите лица;
 • насърчават подпомаганите лица и техните семейства да използват и получават максимална полза от базираните в общността социални и здравни услуги;
 • демонстрират способност за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда;
 • планират и провеждат практико-приложни изследвания в областта на психосоциалната рехабилитация.

Възможности за стажове и практики:

Сключените междуинституционални договори между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и социални институции на територията на община В. Търново дават възможност за провеждане на учебна практика, практически упражнения и семинари в работна среда в:
 • Център за социална рехабилитация за деца и/или лица с физически или ментални увреждания;
 • Дневен център за деца и/или възрастни с физически или ментални увреждания;
 • Помощно училище и ресурсен център за деца със специфични образователни потребности;
 • Защитено жилище за лица с физически и/или ментални увреждания;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца, младежи или лица с физически и/или ментални увреждания;
 • Психиатрично заведение за стационарно лечение;
 • Център за психично здраве и др.
Преддипломна учебна практика е предвидена по учебен план във ІІ семестър.
 
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Психосоциална рехабилитация“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна програма „Психосоциална рехабилитация“, ОКС „Магистър” намират професионална реализация преди всичко на длъжността „специалист в социална услуга” (код 2635-6010) от Националната квалификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011). Те могат да работят на позиции за специалисти терапевтични дейности – специалисти по обучение и развитие, организатори на обучение, арт- и трудотерапевти, в голямо разнообразие от социални и медицински услуги и институции, включително:
 • Центрове за социална рехабилитация за деца и/или лица с физически или ментални увреждания;
 • Дневни центрове за деца и/или възрастни с физически или ментални увреждания;
 • Помощни училища и ресурсни центрове за деца със специфични образователни потребности;
 • Защитени жилища за лица с физически и/или ментални увреждания;
 • Центрове за настаняване от семеен тип за деца, младежи или лица с физически и/или ментални увреждания;
 • Медицински центрове за рехабилитация;
 • Медицински заведения за стационарно лечение;
 • Психиатрични заведения за стационарно лечение;
 • Програми за лечение на зависимости;
 • Центрове за психично здраве;
 • Социални институции за дългосрочни грижи;
 • Корекционни институции.
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователната програма могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.