Социална работа в дългосрочните грижи


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по професионално направление „Социални дейности” или по образователни програми: Социална педагогика, Специална педагогика, Психология, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска рехабилитация.

Цели на програмата:

Да осигури специализирана теоретична и практическа подготовка в областта на социалната работа с пълнолетни лица с увреждания и стари хора, необходима за упражняване на професията „социален работник“ при реализиране на социални, здраво-социални и междусекторни услуги за лица, зависими от грижи.

Професионална квалификация:

Социален работник в социална услуга

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите в образователна програма „Социална работа в дългосрочните грижи“, ОКС „Магистър“ получават знания за:
 • актуални насоки за реализация на социална защита според изисквания на европейската социална политика;
 • съвременни тенденции в развитието на дългосрочните грижи;
 • финансовия мениджмънт и оценката на риска в дългосрочните грижи;
 • управление на медико-социалните грижи;
 • социална работа с лица с физически, ментални, сензорни увреждания и психични разстройства; стари хора; възрастни, зависими от грижи; лица, нуждаещи се от палиативни грижи.
Студентите в образователна програма „Социална работа в дългосрочните грижи“, ОКС „Магистър“ овладяват умения за:
 • прилагане на принципи, концепции и практики на социална работа с лица, нуждаещи се от дългосрочни грижи;
 • диагностика на потребности и ресурси на лица с увреждания и на възрастни хора, зависими от грижи;
 • формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непредсказуемост и непълнота на информацията;
 • проявяване на инициативност в работата при решаване на проблеми от интердисциплинарен характер;
 • работа в екип;
 • управление и контрол на предоставянето на услуги за дългосрочни грижи;
 • участие в практико-приложни изследвания и проекти в областта на социалната работа с лица с увреждания и възрастни хора.
Студентите, завършили образователна програма „Социална работа в дългосрочните грижи“, ОКС „Магистър“ могат да:
 • реализират социална работа с лица с физически, ментални, сензорни увреждания и психични разстройства; стари хора; възрастни, зависими от грижи; лица, нуждаещи се от палиативни грижи;
 • прилагат специфични методи и техники на работа с лица, нуждаещи се от дългосрочни грижи;
 • прилагат европейските и международни принципи и стандарти за социална работа и вземане на етични решения;
 • изпълняват административно управленски и професионални дейности при спазване на институционални изисквания и стандарти за работата, работа в екип;
 • подпомагат постигането и поддържането на среда, необходима за оптимално качество на живот и независимо функциониране на подпомаганите лица;
 • насърчават подпомаганите лица и техните семейства да използват и получават максимална полза от базираните в общността социални услуги, интегрирани здравно-социални и междусекторни услуги;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда;
 • проявяват ангажираност към важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата;
 • участват в научни и практико-приложни изследвания, прилагат техни резултати в социалната практика.

Възможности за стажове и практики:

Сключените междуинституционални договори между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и социални институции на територията на община В. Търново дават възможност за провеждане на учебна практика, практически упражнения и семинари в работна среда в:
 • структури и звена, предоставящи социални услуги към Община Велико Търново;
 • дирекция „Социално подпомагане” - гр. В. Търново, отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги”.
Преддипломна учебна практика е предвидена по учебен план във ІІ семестър.
 
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Социална работа в дългосрочните грижи“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна програма „Социална работа в дългосрочните грижи“, ОКС „Магистър” могат да се реализират като водещи специалисти и ръководни кадри в структурите на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства, пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания, лица с различни форми на деменция, възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване и лица, нуждаещи се от палиативни грижи, пълнолетни лица с различни форми на увреждания; в юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.
Те намират професионална реализация предимно на длъжности:
 • Социален работник в социална услуга (код 2635-6002);
 • Социален работник за работа с лица с увреждания (код 2635-6009);
 • Специалист, социални дейности (община) (код 2635-6012);
 • Координатор, грижи за възрастни хора в общността (код 1343-3003);
 • Ръководители на услуги за грижи за възрастни хора и на социални услуги в общността и специализирани институции (код 1343 и код 1344) от Националната квалификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011).
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователната програма могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.