Социално предприемачество


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по професионално направление „Социални дейности” или по друго професионално направление като продължителността на обучение е различна според придобитото предходно образование.

Цели на програмата:

Да осигури специализирана теоретична и практическа подготовка в областта на социалното предприемачество, необходима за упражняването на професията „социален предприемач“ при реализирането на бизнес със социална ангажираност в областта на заетостта, социалната защита и социалното включване.

Професионална квалификация:

Социален предприемач

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите в образователна програма „Социално предприемачество“, ОКС „Магистър“ получават знания за:
 • актуални насоки и съвременни подходи в решаването на социални проблеми чрез бизнес стратегии;
 • европейско и национално законодателство и политики в областта на социалната икономика и социалното предприемачество;
 • социалната икономика и социалните аспекти на пазарните отношения;
 • същността на социалното предприемачество и насоките за неговата реализация;
 • предприемачеството при задоволяване на социални потребности в образованието, здравните и социални услуги;
 • предприемачеството при стимулиране на заетостта;
 • социалните иновации и източници на финансиране на социалното предприемачество;
 • възможности за приобщаване на уязвими групи чрез социално предприемачество.
Студентите в образователна програма „Социално предприемачество“, ОКС „Магистър“ овладяват умения за:
 • разпознаване, формулиране, анализ и оценка на социалните проблеми и потребности на общността на различните й равнища, както и на отделните индивиди;
 • разработване и прилагане на бизнес модели за реализиране на социални инициативи и решаване на социални проблеми;
 • лобиране за задоволяване на потребности чрез социално-предприемачески инициативи като допълнение на гарантираните от държавата;
 • ангажиране на заинтересованите страни в решаване на социални проблеми и в полза на субектите на социалната икономика; стимулиране на доброволческото участие в тяхната работа;
 • управление на приходи, фондове и разходи на социално-ориентирани предприятия и организации; набиране на допълнителни средства за функционирането им;
 • управление на социални предприятия и юридически лица с нестопанска цел.
Студентите, завършили образователна програма „Социално предприемачество“, ОКС „Магистър“ могат да:
 • реализират предприемаческа дейност като планират, управляват и координират предоставянето на социални услуги, стоки и дейности по социална защита на уязвими групи от населението;
 • създават и ръководят социални предприятия и други субекти на социалната икономика;
 • вземат и прилагат адекватни управленски решения в нестандартни ситуации;
 • демонстрират иновативност и креативност при анализа и интерпретацията на специализирана информация, както и да използват иновативни и нови форми на конкретни решения на социални проблеми;
 • трансферират знания и умения в реална практическа среда, отчитайки сложните взаимоотношения и взаимодействия между социална система, икономика, общество;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда;
 • проявяват ангажираност към важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Сключените междуинституционални договори между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и социални предприятия и институции на територията на община В. Търново дават възможност за провеждане на учебна практика, практически упражнения и семинари в работна среда.
Преддипломна учебна практика е предвидена по учебен план в ІІ семестър, респ. ІІІ семестър в зависимост от продължителността на обучение.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Социално предприемачество“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение:
      • 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление;
      • 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление.
Дипломната работа е с практико-приложен характер и е свързана с разработване на проект за социално предприятие.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в специалност „Социално предприемачество”, ОКС „Магистър” могат да се реализират като:
 • социални предприемачи (код 1344 6006) от НКПД, водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация;
 • в структури на социалните услуги;
 • в социални предприятия, организации юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност и кооперации;
 • в частни компании при организиране и прилагане на социално-отговорни и социално-ориентирани инициативи.
Подготовката им позволява професионална реализация в съответни социални организации и специализирани структури в други европейски страни, в общоевропейската администрация и в международни организации със социални цели и връзка със социалната защита и социалното включване на уязвими групи.
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователната програма могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.