Социални дейности


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Стопански факултет) - 3 семестъра  Задочна (Стопански факултет) - 3 семестъра
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по професионално направление „Социални дейности” или по образователни програми (специалности): Теология и социално служение, Социална педагогика, Психология; друго професионално направление; ОКС „професионален бакалавър” по професионално направление „Социални дейности” като продължителността на обучение е различна според придобитото предходно образование.

Цели на програмата:

Да осигури специализирана теоретична и практическа подготовка в областта на социалната работа, необходима за упражняване на професията „социален работник“ при реализиране на социална защита и доставка на социални услуги за уязвими групи от населението.

Професионална квалификация:

Социален работник

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите в образователна програма „Социални дейности“, ОКС „Магистър“ получават знания за:
 • актуални насоки за реализация на социална защита според изисквания на европейската социална политика;
 • съвременните тенденции в развитието на социалната работа;
 • социален пазар и социално предприемачество;
 • управление на социални програми и проекти;
 • публично-частното партньорство в социалната работа.
Студентите в образователна програма „Социални дейности“, ОКС „Магистър“ овладяват умения за:
 • реализация и насърчаване на устойчиви промени при предоставяне на качествени социални услуги;
 • прилагане на европейските и международни принципи и стандарти за социална работа и вземане на етични решения;
 • реализиране на форми на застъпничество и на защита на правата на човека при управлението и реализацията на социалната работа;
 • управление и контрол при предоставянето на ефективни и качествени социални услуги;
 • подпомагане за постигане и поддържане на среда, необходима за оптимално качество на живот и независимо функциониране на подпомаганите лица;
 • насърчаване на подпомаганите лица и техните семейства да използват и получават максимална полза от базираните в общността социални и здравни услуги;
 • участие в научни и практико-приложни изследвания; прилагане на техни резултати в социалната практика.
Студентите, завършили образователна програма „Социални дейности“, ОКС „Магистър“ могат да:
 • ръководят екипи и участват в разработването на програмни документи – стратегии, планове, концепции за развитие на социални услуги на различни равнища;
 • инициират и подпомагат подготовката на проекти в областта на социалната защита и социалните услуги с местно, регионално, национално и международно значение;
 • събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми, свързани с реализацията на социалната защита и предоставянето на качествени социални услуги;
 • изпълняват административно управленски и професионални дейности при спазване на институционални изисквания и стандарти за работата, работа в екип;
 • подготвят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда;
 • инициират промени и управляват процесите на развитие в сложни условия;
 • ангажират се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

Възможности за стажове и практики:

Сключените междуинституционални договори между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и социални институции на територията на община В. Търново дават възможност за провеждане на учебна практика, практически упражнения и семинари в работна среда в:
 • структури и звена, предоставящи социални услуги към Община Велико Търново;
 • дирекция „Социално подпомагане” - гр. В. Търново.
Преддипломната практика се провежда по учебен план в ІІ, ІІІ или ІV семестър в зависимост от продължителността на обучение.
 
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Социални дейности“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа при срок на обучение:
   • 2 семестъра и присъдени не по-малко от 60 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление и по образователни програми: Теология и социално служение, Социална педагогика, Психология;
   • 3 семестъра и присъдени не по-малко от 90 кредита по ЕСТS за магистри, които са бакалаври или магистри в друго професионално направление;
   • 4 семестъра и присъдени не по-малко от 120 кредита по ЕСТS за магистри, които са професионални бакалаври в същото професионално направление.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна програма „Социални дейности“, ОКС „Магистър” намират професионална реализация на длъжностите от професионална група 2635 “Специалисти по социална работа и консултиране“ от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011).
Те могат да се реализират като водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация, в структури на социалните услуги, в организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.
Подготовката им позволява професионална реализация в съответни социални организации и специализирани структури в други европейски страни, в общоевропейската администрация и в международни организации със социални цели и връзка със социалната работа и защита.
 
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователната програма могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.