Политология. Международни отношения


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)  Дистанционна (Философски факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет) - за завършили ОКС Бакалавър за три години в чужбина  Задочна (Философски факултет) - за завършили ОКС Бакалавър за три години в чужбина  Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)  Дистанционна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

1. Завършено висше образование - за завършили ОКС „Бакалавър“ за три години в чужбина.
2. Приемането на студенти се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника за прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", както и Процедура за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел продължаване на обучението във ВТУ.

Цели на програмата:

1. Основната цел на специалност "Политология. Международни отношения" е да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на международната политика и дипломация. Образователната програма осигурява фундаментални знания в няколко основни области: сигурност, международни отношения, дипломация и политически науки.
2. Подготовката на специалисти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения, националната сигурност, в контекста на утвърждаването на новата роля на България в европейските и атлантически структури, в осъществяването на външно-политическата дейност на страната и в осигуряването на добро взаимодействие между българската и европейските политически и социални системи.
3. Обезпечаване на квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите съвременни проблеми, свързани с новите аспекти на сътрудничество в международните отношения, в борбата срещу тероризма и глобалните заплахи към човечеството.

Професионална квалификация:

Магистър по международни отношения

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания
1. Разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на политологията, международните отношения, националната сигурност и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване.
2. Знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа.
3. Знания по различните технологии за анализ в системата на международните отношения, способите за проектиране на основните подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях.
4. Знания за информационните и комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за международна сигурност.
5. Усвояване на специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността.
 
Умения
 
1. Умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на политическите науки, международните отношения и националната сигурност.
2. Умения за теренни и други емпирични изследвания.
3. Умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и извършване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници.
4. Умения за планиране, организиране, ръководство и изпълнение на научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост.
5. Умения за подбор на методология и създаване на екипи за решаване на проблеми в интердисциплинарни области.
6. Умения за изработка на адекватни национални и местни политики.
7. Умения за изготвяне на ситуационни анализи.
 
Компетентности
 
След завършване на специалността, студентите получават следните компетенции:
1. Аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения и изводи.
2.  Ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия.
3. Изграждане на отношения – способност за работа с източниците на международното право и други нормативни документи, свързани с Дипломатическата служба, външната политика и международните отношения.
4. Комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения.
5. Управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи.
6. Лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола на Дипломатическата служба.

Възможности за стажове и практики:

А) Практика в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за
посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации.
Б) Възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране вкл. програма „Еразъм +“.
В) Възможност за включване в научноизследователски проекти.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Изпълнени всички обучителни и други изисквания, предвидени в Правилника за обучение на студенти във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.
Минимални стандартни изисквания за дипломиране:
· 4 семестъра, 120 кредита за завършили ОКС „Бакалавър“ за три години в чужбина. (Програмата се предлага на български, английски и руски език);
Б) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или с дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на политическите науки и националната сигурност дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, дипломатически служби, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните студенти -магистри по Политология. Международни отношения могат да се реализират като:
  • високо квалифицирани щатни служители или консултанти в български и международни политически и неправителствени организации и структури на гражданското общество;
  • високо квалифицирани щатни служители в служби за защита и управление на сигурността (национална и международна);
  • дипломати;
  • политически анализатори в печатните и електронните медии;
  • щатни служители или консултанти към различни институции на централната и местната власт;
  • служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
  • консултанти в частния сектор.