Политология. Европеистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Завършено висше образование - бакалавър, магистър в друго професионално направление.
 

Цели на програмата:

1. Основната цел на специалност "Политология. Европеистика" е да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация за анализ и оценка на процесите и вътрешната логика в динамиката на европейските дела. Учебната програма осигурява фундаментални знания в няколко основни области: европейска интеграция, международни отношения, дипломация и политически науки.
2. Подготовката на специалисти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения и европейската интеграция, в контекста на новата роля на България в европейските и атлантически структури, в осъществяването на външно-политическата дейност на страната и в осигуряването на добро взаимодействие между българската и европейските политически и социални системи.
3. Обезпечаване на квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите съвременни проблеми свързани с новите аспекти на сътрудничество в областта на европейската интеграция, международните отношения и глобалните заплахи към човечеството.

Професионална квалификация:

Магистър по Европеистика, Експерт, европейска интеграция

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
• разширени и задълбочени теоретични и практически знания за основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката;
• знания за основните направления в теоретичните школи на международните отношения; за основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход;
• придобиване на фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика;
• придобиване на задълбочени знания в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство.
 
Умения:
• умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на политическите науки, международните отношения и европейски политики;
• умения за теренни и други емпирични изследвания;
• умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и извършване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
• умения в прилагането на регионални политики и стратегии на Европейския съюз;
• формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации;
• умения за изработка на адекватни наднационални, национални и местни политики;
• умения за изготвяне на ситуационни анализи.
 
Компетентности:
След завършване на специалността студентите получават следните компетенции:
• аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения и изводи;
• ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия;
• изграждане на отношения – способност за работа с източниците на европейското и международното право, както и други нормативни документи, свързани с европейските институции, политика и международните отношения;
• комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения;
• управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи;
• лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола в институциите на ЕС.

Възможности за стажове и практики:

А) Практика в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации.
Б) Възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране вкл. програма „Еразъм +“.
В) Възможност за включване в научноизследователски проекти и работа на Европейски информационен център-Велико Търново и мрежата "Европа директно"-Велико Търново - част от Българската национална мрежа EUROPE DIRECT.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Изпълнени всички обучителни и други изисквания, предвидени в Правилника за обучение на студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Б) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или с дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Завършилите специалност "Политология. Европеистика" могат да работят във всички звена и институции по проблемите на европейските въпроси, международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Дипломираните студенти - магистри по "Политология. Европеистика" могат да се реализират като:
• специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
• служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина - посолства, консулства, културни служби и др.;
• анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
• изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
• външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
• специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански публични организации;
• специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения;
• служители в различните структури и институции на ЕС.