Политология


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

1. Основната цел на обучението в магистърската програма по специалност “Политология” е формирането на експертна компетентност за разбиране и анализ на политическите явления и процеси. Предлаганите курсове са насочени към формиране на задълбочено политическо образование с възможност за ориентация в приложната област на политическия мениджмънт и публичните политики.
2. Подготовката на експерти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения, европеистиката, националната сигурност както и всички сродни области, свързани с политологичното изследване на държавата и обществото.
3. Обезпечаване на квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции.

Професионална квалификация:

Магистър по Политология

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
1. Разширени и задълбочени теоретични и практически знания във всички области на политическите науки и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване.
2. Задълбочени експертни знания по методологията на политическите изследвания.
3. Знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и експертна проектна работа.
4. Експертни практически знания по менажирането и изпълнението на изследователски задачи индивидуално и в екип.
Умения:
1. Формиране на практико-приложни умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности.
2. Формиране на умения за извършване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници.
3. Надграждане на комуникативни умения като свободно боравене със съвременните информационни и комуникационни технологии.
4. Експертни умения за работа в екип и решаване на конфликти, умения за водене на преговори и постигане на резултати, организаторски умения.
Компетентности:
След завършване на специалността студентите получават компетенция:
• да прилагат експертен подход при анализиране на политически явления и процеси;
• да осъществяват задълбочен, експертен сравнителен анализ на политически процеси и институции;
• да анализират нагласите и поведението на гласоподавателите в българския и европейски политически процес;
• да прилагат експертни техники за водене на преговори и техники за управление на конфликтни ситуации;
• да изготвят компетентна политическа информация и аналитични политически документи;
• да работят на експертно ниво в предизборни кампании на национално, местно и европейско равнище.

Възможности за стажове и практики:

А) Практика в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации.
Б) Възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм +“.
В) Провеждане на студентски практики във водещи български неправителствени организации и институции на местната власт.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Изпълнени всички обучителни и други изисквания, предвидени в Правилника за обучение на студенти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Б) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или с дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на политическите науки дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните студенти - магистри по политология могат да се реализират като:
• експерти и консултанти към различни институции на централната и местната власт;
• експертни политически анализатори в печатните и електронните медии;
• консултанти към политически партии;
• експерти и мениджъри в международни, неправителствени и други обществени организации;
• експерти и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
• професионални политици.