Политическа психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Стандартни условия и изисквания за прием за кандидати от същото направление: Да притежава диплома за успешно завършено висше образование образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в следните професионални направления от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни: Психология, Политически науки, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, Антропология и науки за културата, Администрация и управление, Социални дейности.
Стандартни условия и изисквания за прием н кандидати от друго направление: Да притежава диплома за успешно завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности в професионални направления „Икономика“ и „Туризъм“ от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни или по специалности в професионалните направления на всички области на висше образование извън област 3.

Цели на програмата:

  • да формира у бъдещите организационни, групови и общностни лидери, достатъчно количество и качество на психологически умения за практикуване на етично, компетентно и успешно спрямо развитието на обществото, лидерство;
  • да дава достатъчна групово-динамична и организационно-психологическа експертиза на завършилите програмата за анализ и оценка на личностни и групови динамики в процеса на вземане на решения, управление на конфликти и справяне с кризисни предизвикателства в процеса на управлението;
  • да формира личности готови да изследват процесите на човешка промяна, да разбират съзнаваната и несъзнавана природа на човешкото взаимодействие, да имат умения да водят групи по етичен, компетентен и трансформационен начин.

Професионална квалификация:

Психолог-професионален консултант

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Основните знания, които следва да формират студентите по специалност Политическа психология, образователно-квалификационна степен "магистър", условно могат да се разделят на три взаимосвързани и зависими теоретични области: фундаментално-теоретични, практико-приложни и интегративно-развитийни знания.
Фундаментално-теоретичните знания включват тези, които имат най-висока степен на обобщеност. Тези знания се формират от учебните дисциплини, които могат да попаднат в категорията обща, социална, личностна и организационна психология. Практико-приложните знания формират тези учебни дисциплини, които имат за предмет специфичната област на личностното и ситуационно прилагане на науката, основно имащи отношение към формиране на знания за базовите умения: за управление на времето и стреса, за решаване на конфликти, за сформиране и управление на екипи, за лидерските модели и др.
В полето на интегративно-развитийните области влизат дисциплини, които дават знания за основните психични процеси участващи при формирането на морала, ценностите, културата, интегритета, мотивацията и нагласите на личността. Всички дефинирани категории, понятия, принципи и закономерности, които образуват системата от методологични, теоретични и теоретико-приложни знания намират отражение във всяка конкретна учебна програма за съответната учебна дисциплина.
Умения:
Основните умения, които ще дава програмата на завършилите Политическа психология са свързани с областите на познание и практикуване на пълноценни човешки отношения на ниво емоционални, когнитивни и поведенчески процеси. От друга страна ще се формират умения за работа и управление на конкретни индивиди, групи от хора, общности и организации. За разлика от административните програми по управление магистърската програма по политическа психология ще дава умения за разпознаване на личностно-емоционални процеси и динамики, за работа с основни процеси от областта на груповата динамика, за управление на човешките отношения и промяната в организации и общности. Т.е. освен управление на задачи и съдържания, основните умения, които ще се формират в програмата са за управление на процеси и отношения в контекста на индивида, групата и организацията.
Компетентности – лични и професионални:
Компетенциите на завършилите програмата, степен „магистър“ ще бъдат основно по посока:
  • ефективна работа с психологията на отделната личност, груповата идентичност и организационното развитие за целите на управляваната и щадяща емоционалния свят на хората, промяна. Т.е. управленски компетенции;
  • разпознаване на основните човешки процеси при индивиди и групи, подкрепящи или възпрепятстващи човешкото развитие и преодоляване съпротивите срещу здравословната промяна. Т.е. психолого-отношенчески компетенции;
  • създаване на нагласи за практикуване на трансформационно и съобразено със спецификата на хората лидерство, което разпознава и умее да разрешава естествените конфликти между ефективно и морално, правилно и неправилно, хуманно и зловредно. Т.е. компетенции за етично и отговорно лидерство;
  • възможност за изследване, анализ и разпознаване на основни политически процеси през призмата на човешките емоции, отношения и динамики, както и планиране на промяна, която да зачита хуманния и морално-етичен аспект на развитието. Т.е. компетенции за изследване и управление проекти и политики, зачитащи и съобразяващи се със спецификата на човешката природа и общност.

Възможности за стажове и практики:

Студентите имат достъп до кандидатстване за стаж по програма Еразъм +, както и до възможност за практикуване на наученото в различни общностни, граждански и политически организации и проекти.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „ПОЛИТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“, ОКС „Магистър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. Дипломната работа е с теоретико-приложен характер.

Професионална реализация:

Учебният план и учебните програми са съобразени с потребностите на пазара на труда и необходимостта от професионална психологическа помощ във всички обществени, социални, образователни, правоохранителни и икономически сфери, свързани с политическото лидерство и управлението на общностни, граждански и административни организации на местно и на национално ниво.
Завършилите програмата ще могат да се реализират, като експерти, консултанти или ръководители на политически и управленски проекти в партийни централи, предизборни кампании, национална и местна власт, граждански и експертни екипи, свързани с процеса на политическо участие. Те ще могат и да вземат ефективни политически решения в ролята си на активни участници в политическия процес или в ситуация на кандидати и реално действащи политици на различни нива. Очаква се да имат компетентност да предоставят експертизи, да дават консултации, да обучават начинаещи политически кадри, както и да развиват научни проекти свързани с анализ на човешките отношения в политиката.