Психология. Социална психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Лица, завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по „Психология“.

Цели на програмата:

 1. Основната цел на обучението по научна специалност Социална психология е подготовката на специалисти с преподавателски качества и способности за самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните и хуманитарните науки в областта на социалнопсихологичните  изследвания, на историята и традициите на социалното взаимодействие и социалното познание. Образователният фокус е насочен върху развитието и разпространението на познанието, методологията и практическия опит за усъвършенстване готовността на специалистите да отговорят на променящите се изисквания на социалната среда.
 2. Обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво. Развитие на научни изследвания с приоритет в областта на социалнопсихологичното познание и неговото практическо прилагане в междугруповото взаимодействие, социалните институции, системи и организации.
 3. Обезпечаване на потребността от интелектуални и морално осъзнати личности, поддържащи, развиващи и разпространяващи духовни, нравствени и хуманистични ценности, необходими за интегритета и благоденствието на обществото, за съхраняване на българската социалнопсихологична традиция, подготвени за вземане и консултиране на обосновани колективни и ценностни решения с дългосрочно стратегическо значение  за възпитанието на бъдещото поколение.
 4. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионална квалификация:

Социален психолог и експерт в институции и бизнес организации

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
                
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • студентите следва да притежават широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на социалната психология, и по-точно в сферата на междуличностните, междугруповите и междуетническите отношения, които да надграждат достигнатото ниво от предходния етап на обучението;
 • да познават, разбират и изразяват класически и иновативни теории, концепции, принципи и тенденции на развитието в предметната област на  социалната психология;
 • да владеят високоорганизирани практически и теоретични знания за човешките взаимоотношения и взаимодействия, които да ползват оригинално при разработването и прилагането на нови идеи и решения на актуални теми в сферата на социалната психология;
 • да демонстрират критично осъзнаване на психологическите знания в областта на социалното познание и да идентифицират връзките между изучаваните области;
 • да притежават задълбочени теоретични и практически знания, отнасящи се до спецификите на психологическото консултиране в групите, бизнес организациите, организационното развитие и култура, подбора на кадри и работата с хора в неравностойно социално положение.
    
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • да владеят адекватен инструментариум от практически и познавателни методи и подходи, необходими за разбирането на конкретни или абстрактни проблеми  при разработването на творчески решения в областта на социалната психология;
 • да притежават богат набор от варианти на теоретична и практическа технология, необходима за решаване на проблемни ситуации в интердисциплинарни области, като проявяват способност за генериране на нови процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации в областта на социалната психология;
 • да формулират адекватна преценка на социалнопсихологични ситуации, при които има  непълна, неясна или ограничена информация и непредсказуемост на поведението;
 • да бъдат конкурентноспособни при формирането на нови умения в отговор на новопоявяващи се знания и социални практики;
 • да демонстрират свободно прилагане на методи и подходи, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни проблеми, свързани с масовоповеденчески прояви, асоциално поведение, междугрупови, етнически и религиозни конфликти;
 • да формулират и обосновават аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер, като прилагат адекватен диагностичен и корекционен инструментариум за оптимизиране на работата в различни социални организации.
 
Компетентности – лични и професионални(способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен):
 • Самостоятелност и отговорност: Умее да изгражда административно организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности. Демонстрира овладяност и оперативно взаимодействие при управлението на промяната в групова, общностна или обществена среда. Проявява творчество и новаторство при разработването на проекти за социалнопсихологично изследване. Инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира политики и демонстрира лидерски качества при реализирането им.
 • Компетентност за учене и личностно развитие: Системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира протебности от нови знания. Демонстрира висока степен на самостоятелност и бърза ориентация в комплексното учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи за овладяването му. Използва разнообразни методи и техники за усвояване на компонентите на учебното съдържание. Владее фундаментални социалнопсихологични категории и богат понятиен апарат, демонстрирайки способности за концептуално и абстрактно мислене в областта на социалната психология.
 • Комуникативни и социални компетентности: Умее да представя достъпно собствени позиции, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки оригинален набор от средства. Разработва и излага аргументирани схващания относно динамиката на социалнопсихологичните процеси и практики, като обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности: Събира, класифицира, оценява и интерпретира специализирана информация с цел решаване на сложни психологични проблеми в различни социални сфери. Интерпретира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст. Прави преценки и намира решения в динамичната социална среда. Демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда. Показва способност за решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знания в условията на недостатъчно налична информация в нова среда. Умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на психологическата работа или обучението.

Възможности за стажове и практики:

В настоящата програма не са предвинедин учебни практики и стажове, но съществуват други възможности: осъществяване на социалнопсихологични изследователски проекти съвместно с други институции в страната и чужбина, посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации; участие в програми  с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм +“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Писмен държавен изпит или
 2. Защита на дипломна работа по проблематиката от изучаваните дисциплини.До държавен изпит се допускат студенти, издържали успешно семестриалните изпити.

Професионална реализация:

След завършване на курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в системата на научно-изследователските и образователните структури;
 • в управлението на човешките ресурси и подбора на персонал;
 • в технологията по изготвянето на социокултурна, икономическа и политическа реклама;
 • в структурите за опазване на обществения ред и сигурност;
 • в системата на здравеопазването, социалното дело, правоохранителните и пенитенциарните институции;
 • в неправителствени организации, занимаващи се с психологично консултиране и социалнопсихологични тренинги с цел решаване на личностни и междуличностни проблеми, противоречия, конфликти;
 • в държавната администрация като консултанти, аналитици, експерти и ръководители по дейности на  социални, културни и образователни звена;
 • като ръководители на проекти със социална, културна или просветна насоченост и като специалисти, предоставящи индивидуални, групови, семейни консултативни услуги;
 • в съвременните бизнес организации, при подбора на кадри и управлението на човешките ресурси.