Психология. Психология на личността


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Лица, завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по „Психология“.

Цели на програмата:

 1. Основната цел на обучението по научна специалност Психология на личността е подготовката на специалисти с преподавателски качества и способности за самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на психологическите науки вобластта на психологическите  изследвания, на историята и традициите на социалното взаимодействие и социалното познание. Развитие и разпространение на познанието, методологията и практически опит за усъвършенстване готовността на специалистите да отговорят на променящите се изисквания на социалната среда.
 2. Обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво.Развитие на научни изследвания с приоритет в областта на психологическата наука и практиката в социалните институции, системи и организации.
 3. Обезпечаване на потребността от интелектуални фигури, поддържащи, развиващи и разпространяващи духовните, нравствени и хуманистични ценности, необходими за интегритета и благоденствието на обществото, за съхраняване на българската психологическа традиция, подготвени за вземане и консултиране на обосновани колективни морални и ценностни решения с дългосрочно стратегическо значение и за възпитанието на бъдещото поколение.
 4. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионална квалификация:

Психолог и консултант по междуличностни и групови отношения

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
                
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • студентите следва да притежават широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на психологията и по-специално – в междуличностните и междугриповите отношения, които да надграждат достигнатото от предходния етап на обучението;
 • да познават, разбират и изразяват общи и конкретни теории, концепции, принципи и закономерности в сферата на психологията на личността;
 • да владеят високоорганизирани практически и теоретични знания за човешките взаимоотношения и взаимодействия, които да формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в сферата на психология на личносттта;
 • да демонстрират критично осъзнаване на психологическите знания в областта на психологията и вързките между изучаваните области;
 • да притежават задълбочени теоретични и практически знания, отнасящи се до спецификите на психологическото консултиране и оказването на психологическа подкрепа на хора в неравностойно социално положение.
 
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • да владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения в областта на психология на личността;
 • да владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи в сферата на практическата психология, необходими заразбирането наабстрактнипроблеми иразработването натворческирешенияилиинтердисциплинарни области, катопроявяваспособност загенериране нанови знания ипроцедури, свързани спровеждането нанаучниизследвания ивъвеждане наиновации в психологическата наука;
 • да формулират адекватна преценка в социално-психологически ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • да развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики;
 • да демонстрират свободно прилагане на  иновативниметоди иинструменти,отличаващи се синовативност прирешаването насложни задачи инепредвидимипроблеми в психологическата работа;
 • да намират и поддържат аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер. Да проявяват инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
 
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен):
 • Самостоятелност и отговорност: Умее да изграждаадминистративноорганизационниструктури исамостоятелнода управляваекипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуемасреда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности.Демонстрира овладяност и орепативно взаимодействие при управлението на промяната в социално-психологическата среда. Проявява творчество и новаторство при разработването на психологически и социални проекти. Инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира политики и демонстрира лидерски качества при реализирането им.
 • Компетентност за учене и личностно развитие: Системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира протебности от нови знания.Демонстрира висока степен на самостоятелност и бърза ориентация в сложното учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи за овладяването му. Използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание. Владее богат понятиен апарат и проявява способности за концепртуално и абстрактно мислене в сферата на психологическата наука.
 • Комуникативни и социални компетентности: Умее да представя достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможно решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи Разработва и излага аргументирани схващания относно социално-психологическите процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Пълноценно общува на някои от разпространените еврропейски езици.
 • Професионални компетентности: Събира, класифицира, оценява и интерпретираспециализирана информация с цел решаване на сложни проблемив сферата на психологията. Интерпретира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст. Прави преценки и намира решения в сложната социала среда. Демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда. Способност за решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знания в условията на недостатъчноа налична информация в нова среда. Умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на психологическата работа или обучението.

Възможности за стажове и практики:

В настоящата програма не са предвинедин учебни практики и стажове, но съществуват други възможности: осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации; участие в програми  с европейско финансиране вкл. програма „Еразъм +“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Писмен държавен изпит или
 2. Защита на дипломна работа по проблематиката от изучаваните дисциплини.До държавен изпит се допускат студенти, издържали успешно семестриалните изпити.

Професионална реализация:

След завършване на курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в системата на научно-изследователските и педагогически структури;
 • управлението на човешките ресурси и подбор на персонала;
 • икономическа и политическа реклама;
 • обществен ред и сигурност;
 • в системата на здравеопазването, социалното дело, правоохранителните и пенитенциарните институции;
 • в неправителствени организации, занимаващи се с психологично консултиране с цел решаване на личностни и междуличностни проблеми, противоречия и конфликти;
 • в държавната администрация като аналитици, експерти и ръководители по социални, културни и образователни звена;
 • като ръководители на проекти със социална, културна или просветна насоченост и като специалисти, предоставящи индивидуални и семейни социални услуги;
 • в съвременните бизнес организации, при подбора на кадри и управлението на човешките ресурси.