Приложна психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Кандидати завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по „Психология“.

Цели на програмата:

 1. Основната цел на обучението по научна специалност Приложна психология е подготовката на специалисти с преподавателски качества и способности за самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на психологическите науки и психологическите  изследвания, на историята и традициите на индивидуалмеждуличностните отношения и социалните интеракции. Развитие и разпространение на психологическото познание, методологията и практическите компетенции за усъвършенстване подготвеността на специалистите да отговорят на променящите се изисквания на социалната среда и личността в съвременното общество.
 2. Обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите психологически, социални, културни и личностни проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво. Развитие на научни изследвания с приоритет в областта на приложната психология и практиката в социални институции, системи и организации.
 3. Обезпечаване на потребността от интелектуални фигури, поддържащи, развиващи и разпространяващи духовните, нравствени и хуманистични ценности, необходими за интегритета и благоденствието на обществото, за съхраняване на българската психологическа традиция, подготвени за вземане и консултиране на обосновани личностни, групови, морални и ценностни решения с дългосрочно стратегическо значение, свързани с възпитанието на бъдещото поколение.
 4. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална и личностна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионална квалификация:

Психолог – експерт в консултативната и диагностична практика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
                
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • студентите следва да притежават широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на приложната психология и по-специално – в личностовото развитие и съпътстващите го кризи, междуличностните и междугриповите отношения, които да надграждат достигнатото от предходния етап на обучението;
 • студентите могат да правят критичен теоретичен анализ и да концептуализират водещи идеи в специфични тематични области на приложната психология и взаимовързките между изучаваните области;
 • да владеят високоструктурирани практически и теоретични знания за човешките взаимоотношения и взаимодействия, които да формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в сферата на приложната психология;
 • да притежават задълбочени теоретични и практически знания, отнасящи се до спецификите на психологическото консултиране, клиничната психодиагностика и оказването на психологическа подкрепа на хора,  в неравностойно социално положение;
 • да притежават задълбочени теоретични и практически знания, относно защитните механизми на Аза; стратегиите за вземане на решения и решаване на проблеми; психология на зависимостите от психоактивни вещества и психофармакология; психология на социалната работа и мотивационно обучение.
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • да владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения в областта на приложната психология;
 • да владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи в сферата на практическата психология, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения или интердисциплинарни области, като проявява способност за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации в психологическата наука;
 • да придобият умения за изготвяне на психологична оценка; диагностика на психични процеси и изработване на планове за развитие и консултиране; извършват индивидуална и групова супервизия; адекватна оценка на личностни и социално-психологически ситуации, характеризиращи се с неясна или ограничена информация и вариативност;
 • да умеят да разработват и вземат управленски решения; разрешават конфликти; формирали са умения за провеждане на диагностично интервю; притежават умения за осъществяване на кризисни интервенции; умеят да извършват съдебни експертизи и психологически изследвания в системата на правосъдието;
 • да умеят самостоятелно да дефинират изследователски проблем, да формулират хипотези, да провеждат експериментални изследвания, анализират, интерпретират и презентират резултатите от собствени изследователски проекти;
 • да развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се проблеми, знания и практики;
 • да демонстрират свободно прилагане на  иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и неструктурирани проблеми в психологическата работа;
 • да намират и поддържат аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер. Да проявяват инициативност в работата и ученето в сложна и динамична среда.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен):
 • Самостоятелност и отговорност: Умее да изгражда административни и организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в динамична среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности. Демонстрира овладяност и оперативно взаимодействие при управлението на промяната в личностовата и социално-психологическата среда. Проявява креативност и флексабилност при разработването на психологически и социални проекти. Инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира политики и демонстрира лидерск испособности и  качества при реализирането им.
 • Компетентност за учене и личностно развитие: Системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира протебности от нови знания. Демонстрира висока степен на самостоятелност и бърза ориентация в сложното учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи за овладяването му. Използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание. Владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене в сферата на приложната психология.
 • Комуникативни и социални компетентности: Умее да представя достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи Разработва и излага аргументирани схващания относно личностовите и  социално-психологическите процеси и практики и обосновава предложения за тяхното оптимизиране или промяна. Пълноценно общува на някои от разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности: Събира, класифицира, оценява и интерпретира специализирана информация с цел решаване на сложни проблеми в сферата на приложната и обща психология. Интерпретира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст. Прави преценки и намира решения в сложна социална среда. Демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална среда. Способност за вземанена решения и решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знания в условията на недостатъчноа налична информация в нова среда. Умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на психологическата работа или обучението.

Възможности за стажове и практики:

В настоящата програма са предвидени две учебни практики: „Държавна психиатрична болница” с. Церова Кория и „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД. Съществуват и други възможности: осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната; посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации; участие в програми с европейско финансиране включително програма „Еразъм +“.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Защита на дипломен проект с експериментална насоченост по проблематика от изучаваните дисциплини. До защита се допускат студенти, издържали успешно семестриалните изпити и учебната практика .

Професионална реализация:

След завършване курса на обучение студентите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • системата на научно-изследователските и образователни структури;
 • институции с основна дейност извършване на психологически изследвания и психодиагностика;
 • областта на маркетинговите проучвания и рекламата;
 • обществен ред,въоръжени сили  и национална сигурност;
 • системата на здравеопазването, правосъдието, социалните услуги и подпомаганто и пенитенциарните институции;
 • неправителствени организации, занимаващи се с психологично консултиране и психодиагностика с цел решаване на личностни, междуличностни и групови проблеми, противоречия и конфликти;
 • държавната администрация като аналитици, експерти и ръководители на социални, културни и образователни звена;
 • ръководители на проекти с психологическа, социална, културна или просветна насоченост и като експертии, предоставящи индивидуални, семейни и групови психологически и социални услуги;
 • бизнес организации, при подбора на кадри и управлението на човешките ресурси.