Културен туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)  Дистанционна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)  Дистанционна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

2 сем. за бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и за завършили специалности: Културен туризъм, Етнология, История, Археология, История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език, География, Български език и география
3 сем. за бакалаври или магистри в други професионални направления

Цели на програмата:

Основната цел на обучението в магистърската програма е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да работят  в областта на  културния туризъм като вид туризъм, използващ като ресурс наследството – културните и природните ценности на средата, които съхраняват културната памет на обществото.

Професионална квалификация:

Магистър по културен туризъм

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите специалността получават следните професионални компетенции с интердисциплинарен характер:
 • комплексни теоретични и практически познания за културата като ресурс и за характера на културно-историческото и природно наследство на България, Европа и света и неговото използване;
 • ще усвоят основополагащи знания в областта на: българската средновековна, възрожденска и съвременна култура;
 • етническите и етнографски особености, природните дадености и нормативната уредба на туризма в България;
 • ще задълбочат  познанията си в конкретните научни области, свързани с културния туризъм.

Възможности за стажове и практики:

По време на обучението в магистърската програма е предвидено следните стажове и практики:
 • екскурзоводство (Теория и практика на културно-туристическите маршрути);
 • разработване и управление на културно-туристически проекти.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.
Възможност за продължаване на обучението в следващата ОКС „доктор” в същото или друго научно направление.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

С придобитата квалификация магистрите могат да намерят професионална реализация като:
 • специалисти по културен туризъм в частния и в държавния туристически бизнес;
 • екскурзоводи-интерпретатори;
 • ръководители и експерти във фирмите от туристическата индустрия и др.;
 • експерти в неправителствени организации;
 • съставители и организатори на туристически дейности;
 • експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури;
 • специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.